02188272631   09381006098  
شرایط نصب سامانه تجمیع
1) تکمیل فرم درخواست محصول در صفحه لیست قیمت و ارسال آن به شرکت
2) ارسال فاکتور به آدرس رسمی ایمیل شرکت/سازمان مورد نظر
3) ارسال ایجنت به ایمیل رسمی شرکت/سازمان مورد نظر
4) ارسال مشخصات داشبورد مدیریتی به ایمیل رسمی شرکت/سازمان مورد نظر
5) ارسال فایل PDF آموزشی سامانه
All Rights Reserved 2022 © Tajmie.ir
Designed & Developed by BSFE.ir