02188272631   09381006098  
لیست پکیج های سامانه تجمیع

دارای نگارش موبایل

سامانه تجمیع بسته A
سامانه تجمیع بسته A

نوع پرداخت : ماهیانه

تعداد کامیپوتر: تا 100 عدد

داشبورد مدیریتی : دارد

پشتیبانی : دارد

بکآپ گیری : روزانه

قیمت : تماس بگیرید

دارای نگارش موبایل

سامانه تجمیع بسته B
سامانه تجمیع بسته B

نوع پرداخت : سالیانه

تعداد کامیپوتر: تا 100 عدد

داشبورد مدیریتی : دارد

پشتیبانی : دارد

بکآپ گیری : روزانه

قیمت : تماس بگیرید

دارای نگارش موبایل

سامانه تجمیع بسته C
سامانه تجمیع بسته C

نوع پرداخت : ماهیانه

تعداد کامیپوتر: تا 500 عدد

داشبورد مدیریتی : دارد

پشتیبانی : دارد

بکآپ گیری : روزانه

قیمت : تماس بگیرید

دارای نگارش موبایل

سامانه تجمیع بسته D
سامانه تجمیع بسته D

نوع پرداخت : سالیانه

تعداد کامیپوتر: تا 500 عدد

داشبورد مدیریتی : دارد

پشتیبانی : دارد

بکآپ گیری : روزانه

قیمت : تماس بگیرید

دارای نگارش موبایل

سامانه تجمیع بسته E
سامانه تجمیع بسته E

نوع پرداخت : ماهیانه

تعداد کامیپوتر: نامحدود

داشبورد مدیریتی : دارد

پشتیبانی : دارد

بکآپ گیری : روزانه

قیمت : تماس بگیرید

دارای نگارش موبایل

سامانه تجمیع بسته F
سامانه تجمیع بسته F

نوع پرداخت : سالیانه

تعداد کامیپوتر: نامحدود

داشبورد مدیریتی : دارد

پشتیبانی : دارد

بکآپ گیری : روزانه

قیمت : تماس بگیرید

دارای نگارش موبایل

سامانه تجمیع بسته G
سامانه تجمیع بسته G

نوع پرداخت : فروش قطعی

تعداد کامیپوتر: نامحدود

داشبورد مدیریتی : دارد

پشتیبانی : دارد

استقرار : سرور مشتری

قیمت : تماس بگیرید

لیست قیمت سامانه مدیریت کلان IT

دارای نگارش موبایل

سامانه مدیریت کلان IT بسته A
سامانه مدیریت کلان IT بسته A

نوع پرداخت : ماهیانه

تعداد کامیپوتر: تا 1000 عدد

سامانه تجمیع : دارد

سامانه Help Desk : دارد

سامانه انبارداری IT : ندارد

دارد : پشتیبانی

بکآپ گیری : روزانه

قیمت : تماس بگیرید

دارای نگارش موبایل

سامانه مدیریت کلان IT بسته B
سامانه مدیریت کلان IT بسته B

نوع پرداخت : سالیانه

تعداد کامیپوتر: تا 1000 عدد

سامانه تجمیع : دارد

سامانه Help Desk : دارد

سامانه انبارداری IT : ندارد

دارد : پشتیبانی

بکآپ گیری : روزانه

قیمت : تماس بگیرید

دارای نگارش موبایل

سامانه مدیریت کلان IT بسته C
سامانه مدیریت کلان IT بسته C

نوع پرداخت : ماهیانه

تعداد کامیپوتر: نامحدود

سامانه تجمیع : دارد

سامانه Help Desk : دارد

سامانه انبارداری IT : ندارد

دارد : پشتیبانی

بکآپ گیری : روزانه

قیمت : تماس بگیرید

دارای نگارش موبایل

سامانه مدیریت کلان IT بسته D
سامانه مدیریت کلان IT بسته D

نوع پرداخت : سالیانه

تعداد کامیپوتر: نامحدود

سامانه تجمیع : دارد

سامانه Help Desk : دارد

سامانه انبارداری IT : ندارد

دارد : پشتیبانی

بکآپ گیری : روزانه

قیمت : تماس بگیرید

دارای نگارش موبایل

سامانه مدیریت کلان IT بسته E
سامانه مدیریت کلان IT بسته E

نوع پرداخت : ماهیانه

تعداد کامیپوتر: نامحدود

سامانه تجمیع : دارد

سامانه Help Desk : دارد

سامانه انبارداری IT : دارد

دارد : پشتیبانی

بکآپ گیری : روزانه

قیمت : تماس بگیرید

دارای نگارش موبایل

سامانه مدیریت کلان IT بسته F
سامانه مدیریت کلان IT بسته F

نوع پرداخت : سالیانه

تعداد کامیپوتر: نامحدود

سامانه تجمیع : دارد

سامانه Help Desk : دارد

سامانه انبارداری IT : دارد

دارد : پشتیبانی

بکآپ گیری : روزانه

قیمت : تماس بگیرید

دارای نگارش موبایل

سامانه مدیریت کلان IT بسته G
سامانه مدیریت کلان IT بسته F

نوع پرداخت : فروش قطعی

تعداد کامیپوتر: نامحدود

سامانه تجمیع : دارد

سامانه Help Desk : دارد

سامانه انبارداری IT : دارد

دارد : پشتیبانی

استقرار : سرور مشتری

قیمت : تماس بگیرید

All Rights Reserved 2022 © Tajmie.ir
Designed & Developed by BSFE.ir