02188272631   09381006098  
تعداد بازدید : 46
4/30/2023
hc8meifmdc|2011A6132836|Tajmie|tblnews|Text_News|0xfdff31e6020000002810000001000100

تفاوت های جنسیتی در الگوهای استفاده از اینترنت و اولویت های انتخابی کاربران

روح الله شهابی
دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی دانشگاه تهران
حسین باغگلی
دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تربیتی دانشگاه تهران
کلید واژه ها : تفاوت های جنسیتی - اینترنت
چکیده
هدف: هدف کلی پژوهش عبارت است از: شناسایی تفاوت های جنسیتی در الگو های استفاده از اینترنت. اهداف جزئی پژوهش عبارتند از: 1- تعیین اولویت های انتخابی کاربران 2- شناسایی تفاوت های جنسیتی در اولویت های انتخابی.
روش: نمونه شامل 268 دانشجو ( 133 پسر و 135 دختر) از دانشگا های شهر تهران بوده است که به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب گردیدند. ابزار پژوهش مقیاس 17 آیتمی «نگرش به اینترنت» وایزر(2000) است. به منظور مقایسه تک تک آیتم ها در دو جنس ، از آزمون
U مان ویتنی ، برای مقایسه میانگین دو جنس در خرده مقیاس ها از آزمون T گرو های مستقل و برای تعیین اولویت های انتخابی کاربران و تفاوت های جنسیتی در این اولویت ها از جدول فراوانی درصدی استفاده گردید.
نتایج: نتیجه
U مان ویتنی نشان داد که از بین 17 سوال آزمون در 5 آیتم بین دختران و پسران تفاوت معنی داری وجود دارد و پسران بیشتر از دختران برای جستجوی مقاله، ایمیل ، برقراری رابطه رمانتیک ، مشاهده تصاویر پورنوگراف و خرید اینترنتی استفاده می نمایند . مقیاس اصلی به سه خرده مقیاس «روابط بین فردی»،« اخذ اطلاعات» و «تفریح و سرگرمی» تبدیل شد . نتایج آزمون T نشان داد که بین زنان و مردان در روابط بین فردی ، تفاوت معنی دار وجود دارد و مردان بیشتر از زنان از اینترنت به منظور توسعه روابط بین فردی استفاده می نمایند و در دو خرده مقیاس دیگر بین دختران و پسران تفاوت معنی دار مشاهده نشد . جدول فراوانی درصدی نشان داد که جستجوی اطلاعات برای مقالات و پروژه های درسی و شغلی وآگاهی از اخبار حوادث ملی و بین المللی اولویت کاربران اینترنت در گروه نمونه بوده است. زنان و مردان در اولویت های انتخابی با یکدیگر تفاوت نداشتند و هر دو گروه جستجوی اطلاعات برای مقاله ها و پروژه های درسی را مهمترین اولویت خود می دانستند .
نتیجه گیری و بحث: به نظر می رسد در استفاده کاربران از اینترنت تفاوت های جنسیتی وجود داشته باشد . مردان بیشتر از زنان از اینترنت برای جستجوی مقاله، ایمیل، برقراری روابط رمانتیک ، و مشاهده تصاویر پورنو استفاده می نمایند استفاده بیشتر آنها برای بر قراری روابط رمانتیک شاید به این دلیل باشد که در فرهنگ ما معمولا مردان آغاز کننده چنین رابطه ای هستند . حجب و حیای بیشتر خانم ها شاید دلیل تماشای کمتر تصاویر پورنو توسط آنها باشد . از آنجا که گروه نمونه از جامعه دانشکاهی انتخاب گردید اولویت در جستجوی اطلاعات برای مقاله ها و پروژه های درسی قابل توجیه است. مهمترین محدودیت پژوهش انجام آن در جامعه دانشگاهی بوده است و تعمیم آن به کل جامعه باید با احتیاط انجام شود بر اساس یافته های این پژوهش و با توجه به استفاده مناسب کاربران از اینترنت به منظور بهره گیری از اطلاعلات علمی و شغلی توسعه گسترده دسترسی به شبکه در مدارس ، دانشگاه ها و خوابگاه های دانشجویی پیشنهاد می شود.
مقدمه

از دهه گذشته تاثیر تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات (
ICT) بر زندگی روزانه ما در حال افزایش است و زندگی در دنیای معاصر بدون کامپیوتر و اینترنت را نمی توان تصور نمود [1] امروزه اینترنت تبدیل به وسیله ای ضروری برای تجارت، آموزش ، روابط بین فردی، ارائه و اخذ اطلاعات، سرگرمی و تفریح و... شده است. یکی از مکانیزم های حیاتی برای موفقیت در این کوشش ها فهم ویژگیهای کاربران اینترنت، انگیزه استفاده و اولویت های انتخابی آنها می باشد [2] از دیگر سو اهمیت رشد ICT در بخش های متعددی از جامعه که ذکر آنها رفت ممکن است به شکل گیری طبقه بندی اجتماعی جدیدی منجر شود از این رو پرداختن به یکی از این طبقه بندی های اجتماعی یعنی تفاوتهای جنسیتی در دسترسی، نگرش و نحوه استفاده از اینترنت ضروری است.
استفاده از اینترنت ابتدا تحت تسلط مردان قرار داشت [3] و از همین رو بسیاری اینترنت را یک تکنولوژی مردانه تصور می کردند و یک بزرگراه الکترونیکی که اطلاعات موجود در آن توسط مردان و برای مردان طراحی شده است [2]. بر اساس گزارش
GVU ( 1994) [4] در سالهای قبل از 1994 تقریباً 95 درصد از همه کاربران اینترنت را مردان تشکیل می دادند اما کلمنت ( 1998)[5] گزارش می دهد که بین سالهای 1997-1994 نسبت کاربران خانم افزایش قابل ملاحظه ای پیدا می کند. کاتز و همکاران (2001) [6] گزارش می نمایند که اکثر کاربران اینترنت طی سالهای 2000-1997 خانم ها می باشند تا اینکه بر اساس گزارش شرکت pew اینترنت (2005)[3] 68% از مردان و 66% از زنان آمریکایی از اینترنت استفاده می نمایند ولی از آنجایی که شمار زنان در جمعیت آمریکا بیشتر از مردان است از این رو تعداد کاربران اینترنت زن بیشتر از مردان می باشند.
علاوه بر تفاوت های جنسیتی در دسترسی به اینترنت در زمینه های دیگر نیز این تفاوت دیده می شود:
انو و زاودنی (2003) [7] در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که مردان نگرش مثبت تری نسبت به کامپیوتر و اینترنت دارند و هنگام کار با کامپیوتر اعتماد بیشتری به توانایی های خود دارند اما زنان اضطراب کامپیوتر بیشتری نشان می دهند و هنگام دسترسی به یک مدیم جدید نیازمند زمان طولانی تری برای فهم و ارجگذاری آنها هستند. بر اساس یافته های شرمن و همکاران ( 2000) [8] پسران در مقایسه با دختران نگرش مثبت تری درباره کامپیوتر دارند، آن را قابل فهم تر می دانند و هنگام کار با آن اضطراب کامپیوتر کمتر و اعتماد به کامپیوتر بیشتری دارند. تسی و همکاران ( 2001) [9] نیز در پژوهش خود دریافته اند که دانشجویان مرد بیشتر از دانشجویان خانم به اطلاعات بدست آمده از اینترنت اعتماد دارند. بروس (2005) [1] نیز در پژوهش خود به این نتیجه رسید که مردان نگرش مثبت تری به اینترنت دارند و در خصوص استفاده از کامپیوتر و اینترنت خود را جلوتر از خانم ها می دانند همچنین جکسون و همکاران ( 2001) [10] به این نتیجه رسیدند که خانم ها خود کارآمدی کامپیوتر کمتری دارند.
در ایران و بر اساس پژوهش شعشعانی و خلیلی ( 2001) [11] علاقه به یادگیری کامپیوتر وابسته به جنسیت نمی باشد. بر خلاف پژوهش های خارجی خانم ها به شایستگی خود در کار کردن با کامپیوتر اعتقاد داشتند و این ایده را که « مردان مهندسان و دانشمندان علم کامپیوتر بهتری هستند» را رد نمودند اما همگام با پژوهش های خارجی اعتماد کمتری به توانایی های خود برای یادگیری و استفاده از کامپیوتر داشتند. خانم ها به طور قوی از اظهاراتی مانند، «خانم ها می توانند به اندازه مردان مشاغل مرتبط با کامپیوتر را به خوبی انجام دهند» حمایت می کردند اما هنگامی که درباره توانایی خودشان از آنها سئوال می شد آنها احساس ناراحتی و درماندگی به هنگام کار با کامپیوتر را گزارش نمودند.
مطالعات متعدد نیز نشان داد که هر دو جنس از اینترنت برای مقاصد متفاوت استفاده می نمایند: پژوهش وایزر (2000) [2] نشان داد که خانم ها از اینترنت به طور عمده ای برای ارتباطات بین فردی و در سطحی کمتر به عنوان یک وسیله کمک آموزشی و مردان نیز به طور عمده ای برای تفریح و سرگرمی استفاده می نمایند. این پژوهش نشان داد که خانم ها بیشتر از مردان از اینترنت برای چت کردن، ایمیل، بدست آوردن اطلاعات درباره دوره هایی که جدیداً گذرانده اند و یک دستیار آموزشی استفاده می کنند و مردان بیشتر از خانم ها برای خرید کردن، گوش دادن و دانلود کردن موسیقی های صوتی، ساخت صفحات وب، جستجوی عشق رمانتیک، جستجوی محصولات کمیاب، دیدن تصویر پورنوگراف، شرکت در بازی های آنلاین و همچنین کسب اطلاعات و اخبار از اینترنت استفاده می نمایند. جکسون و همکاران (2001) [10] به این نتیجه رسیدند که خانم ها بیشتر از مردان از ایمیل استفاده می نمایند و مردان وب گردی بیشتری دارند. رینی و کوهت (2004) گزارش نمودند که استفاده خانم ها از اینترنت بیشتر برای جستجوی اطلاعات در زمینه های بهداشت، مذهبی و فرصت های شغلی می باشد. همچنین بر اساس گزارش
PEW/internet(2005) [3] نیز بین زنان و مردان در استفاده از اینترنت به منظور کمک به تسهیل امور عادی زندگی نظیر پرداخت سریع صورت حساب های بانکی تفاوت معنی داری دیده نمی شود اما زنان بیشتر از مردان از اینترنت برای فرستادن و دریافت ایمیل،گرفتن نقشه های راهنما و بدست آوردن اطلاعات پزشکی و مذهبی استفاده می نمایند و مردان نیز بیشتر از زنان از اینترنت به منظور آگاهی از نتایج مسابقات ورزشی وضع آب و هوا، اخبار، به دست آوردن اطلاعات سیاسی و مالی، دانلود نرم افزار و گوش دادن به مویسقی استفاده می نمایند.
هدف کلی از انجام این پژوهش عبارت است از شناسایی تفاوت های جنسیتی در الگوهای استفاده از اینترنت.اهداف جزئی پژوهش عبارتند از : 1- تعیین اولویت های انتخابی کاربران 2- شناسایی تفاوت های جنسیتی در اولویت های انتخابی.
روش
جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه های شهر تهران بوده است گروه نمونه شامل 268 دانشجو یعنی 133 پسر و 135 دختر بوده است (% 63/49 مرد و% 27/50 زن) که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب گردیدند ابتدا از میان دانشگاه های شهر تهران، سه دانشگاه، تهران، تربیت مدرس و علامه طباطبایی به طور تصادفی انتخاب شدند از هر دانشگاه نیز دو دانشکده به طور تصادفی انتخاب شد. از دانشگاه تهران دانشکده های فنی و علوم اجتماعی، از دانشگاه تربیت مدرس دانشکده های علوم انسانی و از دانشگاه علامه طباطبائی دانشکده های روان شناسی و علوم تربیتی و مدیریت. در مرحله بعد جهت اطمینان از آشنایی گروه نمونه با اینترنت ابزار پژوهش در اختیار دانشجویانی قرار گرفت که در سایت کامپیوتر دانشکده های مذکور مشغول به کار با اینترنت بودند از این رو در مرحله آخر از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد.
ابزار پژوهش« مقیاس نگرش به اینترنت» وایزر(2000) [2] بوده است. مقیاس ابتدا توسط مترجمان زبده زبان انگلیسی به فارسی ترجمه شد و برای اطمینان از صحت ترجمه نسخه فارسی ترجمه شده در اختیار مترجمان دیگری قرار گرفت که به زبان اصلی بازگردانده شود با مقایسه نسخه اصلی و ترجمه شده از درستی ترجمه فارسی اطمینان حاصل شد. مقیاس اصلی به سه خرد مقیاس تقسیم شد. گویه هایی مانند ایمیل، چت، شرکت درگروه های دوستی و برقراری رابطه رمانتیک در خرده مقیاس «روابط بین فردی» ، شرکت در بازی های آنلاین، تماشای تصاویر پورنوگراف، گوش دادن به موسیقی و... به عنوان خرده مقیاس « تفریح و سرگرمی» و آگاهی از اخبار و حوادث، جستجوی اطلاعات برای مقالات و پروژه های درسی، جستجو و پیدا کردن محصولات کمیاب و ... هم به عنوان خرده مقیاس «اخذ اطلاعات» انتخاب شدند پس از اجرای مقدماتی، پایایی آزمون با استفاده از ضریب الفای کرونباخ محاسبه و80/0 بدست آمد و چون آیتم های مقیاس به طور مستقیم همان چیزی را اندازه می گیرند که برای آن ساخته شده است از روایی محتوایی لازم نیز برخوردار است.
از آنجایی که گویه های ابزار بر روی مقیاس لیکرت 9 تایی ( 1 تا 9) تنظیم شده بود برای مقایسه تک تک آیتم ها در هر دو جنس از آزمون غیر پارامتری
u مان ویتنی استفاده شد. برای مقایسه میانگین دو جنس در خرده مقیاس ها از آزمون t برای گروه های مستقل و برای تعیین اولویت های انتخابی کاربران و تفاوت های جنسیتی در این اولویت ها از جدول فراوانی درصدی استفاده گردید.

نتایج
جدول 1: نتایج فراوانی درصدی اولویت های انتخابی کاربران اعم از زن یا مرد بر حسب مقیاس لیکرت
1..............................9
این جدول نتایج فراوانی درصدی برای اولویت های انتخابی کاربران (اعم از زن ومرد) را نشان می دهد . نتایج بیانگر آن است که گروه نمونه به ترتیب جستجوی اطلاعات برای مقاله ها و پروژه های درسی و شغلی (%9/80) ، آگاهی از اخبار و حوادث ملی ، محلی و بین المللی (%96) و تماس و تعامل با اتفاقات دنیا (%67) را مهمترین اولویت خود در استفاده از اینترنت می دانستند و به ترتیب خرید اینترنتی (%1/10) ، بازی آنلاین (%3/11) و تماشای عکس ها و تصاویر پورنوگراف (%4/12) آخرین اولویت خود در استفاده از اینترنت می دانستند.

محتوای سوال 4-1 5 9-6
1 جستجوی اطلاعات برای پروژه های درسی و شغلی 6/11 5/7 9/80
2 اخبار 7/18 3/12 69
3 تماس و تعامل با اتفاقات دنیا 8/15 5/16 67
4 ایمیل 2/26 6/17 2/56
5 اطلاعات موردنیاز(به غیرازدرسی وشغلی) 9/29 1/20 50
6 جستجوی محصولات ومواد کمیاب 2/47 1/22 7/30
7 تماس با جاهای خاص 1/30 5/17 4/47
8 شنیدن موسیقی 4/34 1/27 5/38
9 گروه های دوست یابی 6/50 1/16 3/33
10 وبلاگ 1/57 18 9/24
11 تعامل با افراد خاص 7/57 4/18 9/23
12 چت 5/60 7/18 4/20
13 برقراری رابطه رمانتیک 4/72 5/12 1/15
14 تصاویر پورنوگراف 9/78 2/8 9/12
15 بازی 3/76 3/11 4/12
16 خرید 1/77 6/11 3/11
17 کسب اطلاعات درباره دوره های جدید 7/82 2/7 1/10

جدول 2 : نتابج فراوانی درصدی مهمترین اولویتهای انتخابی کاربران مرد
بر حسب مقیاس لیکرت
کاملا درست کاملا نادرست
9 ........................................1
این جدول نتایج فراوانی درصدی برای مهمترین اولویت انتخابی کاربران مرد را نشان می دهد. نتایج بیانگر آن است که به ترتیب جستجوی اطلاعات برای مقالات و پروژه های درسی و شغلی(%4/86 )، و تماس و تعامل به اتفاقات دنیا (%4/74 ) و آگاهی از اخبار و حوادث محلی، ملی و بین المللی (%3/74 ) و مهمترین اولویت های انتخابی کاربران مرد در گروه نمونه بوده است . همچنین آقایان گروه نمونه به ترتیب بازی آنلاین (%9/11) خرید اینترنتی (%5/14 ) و چت(%5/17) را آخرین اولویت خود در استفاده از اینترنت می دانستند
اولویت های انتخابی 4 تا 1 5 9 تا 6
1 جستجوی اطلاعات برای مقالات و پروژه های درسی و شغلی 6/7 6
4/86
2 آگاهی از اخبار و حوادث ملی، محلی و بین المللی 7/16 9 3/74
3 فقط انجام کار های خاص مثلا جستجوی کتاب در سایت کتابخانه و انتخاب واحد 2/43 8/21 65
15 چت 7/72 8/9 5/17
16 خرید اینترنت 8/74 7/10 5/14
17 بازی آنلاین 3/70 8/12 9/11

جدول 3 : نتابج فراوانی درصدی مهمترین اولویتهای انتخابی کاربران زن
بر حسب مقیاس لیکرت
کاملا درست کاملا نادرست
9 ........................................1
این جدول نتایج فراوانی درصدی برای مهمترین اولویت های انتخابی کاربران زن را نشان می دهد. نتایج بیانگر آن است که به ترتیب جستجوی اطلاعات برای مقالات و پروژه ها ی درسی و شغلی (%6/75) آگاهی از اخبار و حوادث محلی، ملی و بین المللی (%7/63) و تماس و تعامل با رویداد های دنیا (%3/61) و مهمترین اولویت های انتخابی کاربران زن گروه نمونه در استفاده از اینترنت بوده است و همچنین آنها در به ترتیب بر قراری رابطه رمانتیک (%1/6) خرید اینترنتی (%8/9) و دیدن تصاویر پورنو(%5/10) را آخرین اولویت های خود در استفاده از اینترنت می دانستند.
اولویت های انتخابی 4 تا 1 5 9 تا 6
1 جستجوی اطلاعات برای مقالات و پروژه های درسی و شغلی 5/15 9/8 6/75
2 آگاهی از اخبار و حوادث ملی، محلی و بین المللی 7/20 6/15 7/63
3 تماس و تعامل با رویداد های دنیا 6/15 1/23 3/61
15 دیدن تصاویر پورنو 1/79 4/10 5/10
16 خرید اینترنت 88 2/2 8/9
17 بر قراری رابطه رمانتیک 7/88 2/5 1/6

جدول4: نتایج مقایسه تک تک آیتم ها با استفاده از آزمون
U مان ویتنی برای هر دو جنس
این جدول نتایج مقایسه تک تک آیتم ها را با استفاده از آزمون
U مان ویتنی برای هر دو جنس نشان می دهد. نتایج نشان داد که در 5 آیتم 2 ، 6 ، 9 ،15 و 7 بین دختران و پسران تفاوت معنی داری در استفاده از اینترنت مشاهده می شود . اما در سایر گونه ها این تفاوت معنی دار نمی باشد.
مردان بیشتر اززنان از اینترنت برای ایمیل(
z=-3/2|p<0/01)، خرید(z=-3/08 | p<0/01) ، جستجوی اطلاعات برای پروژه ها و مقالات درسی و شغلی (z=-3/1 | p<0/01) ، مشاهده تصاویر پورنوگراف (z=-6 | p<0/01) و برقراری رابطه رمانتیک با فرد دیگری (z=-5/41 | p<0/01)، استفاده می نمایند.
اما در استفاده از اینترنت به منظور آگاهی از اخبار ، چت ، بدست آوردن اطلاعات مورد نیاز در زمینه های هواشناسی، حرکت قطارها و ... ، وبگردی ،تماس با جاهایی خاص مثلا سایت کتابخانه دانشکده، تعامل با افراد مشهور ، گوش دادن به موسیقی و مشاهده شوهای تصویری ، جست جوی مواد کمیاب و شرکت در گروه های دوستی تفاوت معنی دار مشاهده نگردید.

سوال
z سطح معنی داری
1 17/1- 24/0
2 02/3- 003/
3 269/- 793/
4 1- 319/
5 09/1- 275/
6 08/3- 002/
7 156/- 876/
8 3/1- 195/
9 01/3- 002/
10 602/- 547/
11 419/- 676/
12 25/1- 212/
13 12/1- 262/
14 724/- 469/
15 6- 000/0
16 33/1- 184/0
17 41/0- 000/0

جدول 5: آمارهای توصیفی مربوط به میانگین سه زیر مقیاس
در این جدول آمارهای توصیفی مربوط به میانگین سه زیر مقیاس «روابط بین فردی»، «سرگرمی» و «اخذ اطلاعات» برای هر دو گروه به طور جداگانه آمده است.
نتایج آزمون
t نشان داد که بین زنان و مردان در استفاده از اینترنت برای گسترش روابط بین فردی تفاوت معنی دار وجود دارد و پسران بیشتر از دختران از اینترنت به منظور توسعه روابط بین فردی استفاده می نمایند (t(255) = 3/06| p<0/01).
اما در دو زیرمقیاس دیگر یعنی استفاده از اینترنت به منظور تفریح و سرگرمی(
t(266) = 1/8 | p>0/01) و اخذ اطلاعات (t(255) = 1/81| p>0/01) معنی دار نبود.

سطح معنی دار
t درجه آزادی تفاوت میانگین ها
مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن
002/0 002/0 072/3 068/3 266 255 11/3 11/3 روابط بین فردی
072/0 072/0 80/1 80/1 266 260 79/1 79/1 تفریح و سرگرمی
071/0 071/0 81/1 81/1 266 264 98/1 98/1 اخذ اطلاعات

جدول 6 : مشخصات توصیفی 17 آیتم پژوهش بر حسب جنسیت
سوال جنسیت میانگین انحراف استاندارد
1 مرد 21/3 47/2
زن 48/3 40/2
2 مرد 84/3 68/2
زن 86/3 82/2
3 مرد 12/7 56/2
زن 08/7 48/2
4 مرد 39/4 86/2
زن 69/4 82/2
5 مرد 89/3 64/2
زن 27/4 7/2
6 مرد 41/7 46/2
زن 28/8 80/1
7 مرد 36/5 66/2
زن 31/5 60/2
8 مرد 35/6 65/2
زن 64/6 63/2
9 مرد 1/2 03/2
زن 86/2 4/2
10 مرد 03/6 84/2
زن 68/5 05/3
11 مرد 30/6 76/2
زن 02/6 56/2
12 مرد 6 68/2
زن 36/6 59/2
13 مرد 33/5 86/2
زن 69/5 97/2
14 مرد 20/3 54/2
زن 48/3 62/2
15 مرد 62/6 83/2
زن 22/8 85/4
16 مرد 47/7 35/2
زن 72/7 33/2
17 مرد 09/6 78/2
زن 3/8 83/1

نتیجه گیری و بحث :
به نظر می رسد در استفاده کاربران از اینترنت تفاوت های جنسیتی وجود داشته باشد این پژوهش نشان داده است مردان بیشتر از زنان از اینترنت به منظور ایمیل ،خرید، جستجوی اطلاعات برای پروژه ها و مقالات درسی و شغلی، مشاهده تصاویر پورنو گراف و بر قراری رابطه رمانتیک استفاده می نمایند به نظرمی رسد که بر خلاف دیگر روش های ارتباطی بین فردی مانند ارتباطهای رودر رو ، تلفن و... ایمیل بار عاطفی کمتری را با خود به همراه داشته باشد . بیان احساس و عاطفه از طریق پست الکترونیک به مراتب کمتر از روش های دیگر می باشد از این رو شاید یکی از دلایل استفاده کمتر خانم ها از از ایمیل ترجیح روابط رو دررو و مستقیم برای ابراز احساس و عاطفه باشدپژوهش های متعدد ( تسی وهمکاران 2001 [9]، شرمن و همکاران2000 [8]، انو و زاودنی 2003 [7])نشان داده اند که زنان اعتماد کمتری به اینترنت دارند و شاید به همین دلیل آنها کمتر از مردان از اینترنت به منظور جستجوی اطلاعات برای پروژه ها و مقالات درسی و شغلی خود و نیز خرید اینترنتی استفاده می کنند از آنجایی که معمولا مردان آغاز کننده و پیشنهاد دهنده بر قراری رابطه رمانتیک می باشند بنابر این استفاده بیشتر آنها بدین منظور قابل توجیه می باشد.
کابران گروه نمونه اعم از زن و مردو نیز به تفکیک زن یامرد نیز جستجوی اطلاعات برای پروژه ها و مقالات درسی و شغلی را مهمترین اولویت خود برای استفاده از اینترنت دانستند و از آنجایی که نمونه از یک جامعه دانشگاهی انتخاب گردیده است چنین نتیجه گیری منطقی به نظرمی رسد .
باید توجه داشت که این پژوهش میزان آشنایی ومهارت وسابقه کار بااینترنت، وضعیت شغلی و دسترسی به اینترنت، آموزش هایی داده شده در زمینه استفاده از اینترنت، ویژگی های شخصیتی کابران و عوامل متعدد تاثیرگذار دیگر برای استفاده از اینترنت را مورد توجه خود قرار نداده است و از این رو تمرکز بر آنها در پژوهش های آتی ضروری است.
یافته های این پژوهش دلالت های متعددی را با خود دارد. با توجه به استفاده مناسب از اینترنت به منظور بهره گیری از اطلاعات علمی و شغلی توسعه اینترنت در مدارس، دانشگاه ها وخوابگاه های دانشجویی ضروری به نظر می رسد .همچنین با توجه به گسترش تجارت الکترونیک در سطح دنیا و پیامدهای مناسب جانبی آن مانند صرفه جویی در وقت و هزینه ، کاهش سفرهای درون شهری ، ترافیک و آلودگی و ... برنامه ریزی مناسب برای توسعه خرید اینترنتی ، خدمات بانکی اینترنتی و ... ضروری می باشد. مهمترین محدودیت این پژوهش انجام آن در یک جامعه دانشگاهی بوده است از این رو تعمیم نتایج باید با احتیاط صورت گیرد. همچنین یک مقیاس17 آیتمی شاید به خوبی نتواند استفاده های گسترده از اینترنت را منعکس نماید از این رو ساخت و اجرای یک مقیاس جامع تر ضروری به نظر می رسد.


منابع :
1-
Broos| A. (2005)| Gender and Information and communication Technologies (ICT) Anxiety: male self Assurance and Female Hesitation. CYBERPSYCHOLOGY and BEHAVIOR| 8(1) .21-31.
2-
Weiser E.B. (2000). Gender Differences in Internet use pattern and Internet APPlication preferences: A Two – Sample comparision. Cyber Psychology and Behavior . 3 (2) | 167- 178
3-
Pew Interment and American life Project.(2005) . How Woman and Men use The Internet. online document. http: // www . Pew internet. Org
4-
Graphics| visua lization| and usability center (GVU). (1999) esults of GVUS tenth world wide user survy Atlanta: Georgia Tech Research Corporation. online document : http:// www.gatech . edu / gvu /user surveys / survey – 1998 -10/ tenthreport. html.
5-
Clement|p .(1998). The state of the Net: The New Frontier.
New York: McGraw Hill.
6-
Katz| J. E. Ronald| E and Aspolen | p . (2001). The Internet| 1995-2000 American Behavioral Scientist. 45| 383-404.
7-
One| H. Zavodny| M. (2003). Gender and the Internet SOCIAL SCIENCE QVARTERLY. 84 (1)| 111-121.
8-
Sherman| R. c.| End| e| Kraan| E| etal (2000). The Internet gender gap among college students: forgotten but not gone? Cyber Psychology and Behavior 3:167- 177.
9-
Taci| c. line| SS.j and Taci| M.(2001). Developing an Internet attitude scale for high school students. computers and Education 37 | 42-52.
10-
Jakson|L|A .Ervin| K | S . (2001). Gender and the internet: oman communicating and men searching . A Journal of Research SEX ROLES . 44(5-6) . 363-379.
11-
Sha shaani| L.Khalili| A| (2001)| Gender and computers: similarities and differences in Iranian college students attitudes toward computers. computer and education 37 | 363-375.

تجمیع شناسنامه کامپیوتر جمع آوری خودکار فروش کاشی مساجد ایجاد شناسنامه تجهیزات کاشی مسجدی هلپ دسک سازمانی هلپ دسک IT Help Desk کاشی سنتی ایرانی مدیریت تجهیزات IT مدیریت تجهیزات آی تی کارتابل درخواست ها کارتابل درخواست های IT جمع آوری خودکار نرم افزارها جمع آوری سیستم های شرکت جمع آوری سیستم های سازمان تجمیع اطلاعات تجمیع اطلاعات IT تجمیع کامپیوترها مدیریت IT سیستم جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم مدیریت کلان IT سیستم مدیریت فنآوری اطلاعات ابزار مدیران IT ابزار مدیران فنآوری اطلاعات سامانه تجمیع خودکار شناسنامه جمع آوری سیستم کامپیوتر
All Rights Reserved 2022 © Tajmie.ir
Designed & Developed by BSFE.ir