02188272631   09381006098  
تعداد بازدید : 129
5/7/2023
hc8meifmdc|2011A6132836|Tajmie|tblnews|Text_News|0xfdff7405030000002e05000001000600

 

موضوع : گزارش شناخت از وضعیت بازار اولیه، قوانین و مقررات آن در ایران وجهان

معاونت نظارت بر بورس‌ها و ناشران

تهیه و تنظیم : کارگروه‌ بازار اولیه (کارگروه شمار?3 تدوینآیین‌نامه‌ها و مقررات)

اعضای گروه (تهیه‌کنندگان):

آزاده مداحی (مسئول‌ گروه)

 بهروز زارع

سیدعلی سجادی

 فرشته رحیمی

 رضا عیوض‌لو

رحیم‌ کهنسال

 حسن‌ کلامویی

فروردین‌ماه 1385

مقدمه 

1- شناخت وضعیت موجود درخصوص افشای اطلاعات در بازار سرمای? ایران

 آیین‌نام? افشای اطلاعات شرکت‌های پذیرفته شده در بورس (مصوب 1382)            

         قانون بازار اوراق بهادار و افشای اطلاعات در بازار ثانویه

2- ضوابط افشای اطلاعات مطابق ضوابط SEC

قانون بورس اوراق بهادار 1934 و افشای اطلاعات

بخش 13 قانون بورس اوراق بهادار 1934: گزارشات دوره­ای و سایر گزارشات

زمان­بندی مقرر برای اطلاعات دوره­ای

3- ضوابط افشای اطلاعات شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس نیویورک NYSE

گزارش‌ها و صورت‌های مالی سالیانه، میان‌دوره‌ای و فصلی

مجامع عمومی

اطلاعات محرمانه

اطلاعات مهم

شایعات

فعالیت نامتعارف بازار

شیوه افشای اطلاعات

4- ضوابط اطلاع‌رسانی در سازمان‌های نظارتی کانادا

سیستم سدار(sedar) (the system for electronic Document analysis and Retrival)

اطلاعاتی که طبق قوانین کمیسیون آلبرتا باید به سازمان نظارتی ارائه گردد

5- ضوابط افشای اطلاعات شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس کانادا

انتشار اطلاعات مهم

اعلام اولیه به بورس

 انتشار اطلاعات

محتوای اطلاعیه‌ها

محرمانه تلقی نمودن اطلاعات

موارد افشای اطلاعات

5- سیستم‌ارسال‌اطلاعات‌در بورس‌مالزیListing Information Network (LINK)

 درباره سیستم LINK

 چه اطلاعاتی در سیستم LINK موجود می‌باشد؟

 خصوصیات سیستم LINK

 نحوه کار سیستم LINK

 نحوه دسترسی عمومی به اطلاعیه‌ها

مقدمه

به‌موجب ماد? 45 قانون بازار اوراق بهادار ایران، هر ناشری که مجوز انتشار اوراق بهادار خود را از "سازمان" دریافت کرده است، مکلف است اطلاعات بااهمیت را مطابق دستورالعمل اجرایی که توسط "سازمان" تعیین خواهد شد، به "سازمان" ارائه‌نماید. در راستای تدوین دستورالعمل‌ اجرایی مزبور، علاوه بر بررسی‌ها و مطالعات قبلی انجام شده توسط مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان، به ‌بررسی ‌ضوابط گزارش‌گری و افشای اطلاعات در سایر کشورها به‌ویژه قوانین و مقررات کمیسیون بورس و اوراق بهادار کشور امریکا (SEC) و بورس نیویورک به‌عنوان یکی از بورس‌های مطرح دنیا، با بازار‌ کاملاً شکل گرفته به لحاظ کامل و فراگیر بودن و قابلیت دسترسی به اطلاعات و نیز کشورهای کانادا و مالزی پرداخته شده است و وضعیت موجود گزارش‌گری و افشای اطلاعات بر اساس قوانین و مقررات ایران نیز ارائه گردیده است.

 

1- شناخت وضعیت موجود درخصوص افشای اطلاعات در بازار سرمای? ایران

 

- آیین‌نام? افشای اطلاعات شرکت‌های پذیرفته شده در بورس (مصوب 1382)         

در حال حاضر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس به موجب ماد? 16 آیین‌نام? انضباطی شرکت‌ها ملزم به ارائ? اطلاعات مطابق با آیین‌نام? افشای اطلاعات (مصوب 1382) هستند و بموجب آیین‌نام? مزبور شرکت ملزم به افشای اطلاعات ادواری و نیز افشای فوری اطلاعات مهم و معاملات مربوط به دارندگان اطلاعات نهانی می‌باشد که به‌طور خلاصه به‌شرح زیر است:

مادة 5- شرکت مکلف است گزارش‌ها و صورت‌های‌مالی زیر را ظرف مهلت‌های‌مقرر در این ماده به‌اطلاع عموم برساند.

الف           صورت‌های مالی سالانة غیرتلفیقی حسابرسی نشده (ترازنامه، صورت سودوزیان و گردش وجوه نقد) حداکثر 45 روز و صورت‌های مالی سالانة تلفیقی حسابرسی نشده حداکثر 75 روز پس از پایان سال مالی.

ب صورت‌های مالی‌سالانة غیرتلفیقی حسابرسی شده حداکثر 10 روز قبل از مجمع عمومی عادی سالانه.

ج   صورت‌های مالی 3، 6، و 9 ماهة حسابرسی نشده حداکثر یک ماه پس از پایان دورة مورد نظر.

د   صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای حسابرسی شده حداکثر دو‌ماه پس از پایان دورة مورد نظر.

هـ اطلاعات پرتفوی سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری در پایان هر ماه.

و    بودجه و پیش‌بینی عملکرد سالانه حداکثر 30 روز قبل از شروع سال مالی جدید و تعدیل پیش‌بینی عملکرد سالانه در دوره‌های سه ماهه، حداکثر 20 روز بعد از پایان دوره.

ز    پیش‌بینی درآمد هر سهم (EPS) در پایان هر سه ماه، حداکثر 20 روز بعد از پایان دورة سه ماهه.

مادة 7- مفاد تصمیمات مجامع عممی عادی و فوق‌العاده باید ظرف مهلت تعیین شده زیر توسط شرکت به اطلاع عمومی و سازمان بورس برسد:

- تصمیمات مجامع عمومی حداکثر 10 روز بعد از تاریخ تصویب.

- صورت‌جلسة مجامع عمومی حداکثر 10 روز پس از ثبت در ادارة ثبت شرکت‌ها.

- جدول‌زمان‌بندی پرداخت‌سودنقدی سهامداران حداکثر 30 روز بعداز تصویب حساب‌ها در مجمع‌عمومی عادی‌سالانه.

تبصره: گزارش هیئت‌مدیره، حسابرس و بازرس قانونی شرکت به مجمع باید حداقل 10 روز قبل از تشکیل آن به بورس ارسال شود.

مادة 10- شرکت مکلف به افشای فوری اطلاعات مهم زیر به سازمان بورس است:

الف رویدادهای مؤثر بر وضعیت فعالیت شرکت

ب تصمیمات و شرایط مؤثر بر ساختار سرمایه و تأمین منابع شرکت از قبیل:

ج تغییر وضعیت سازمانی و حقوق شرکت از قبیل:

د سایر اطلاعات مهم مؤثر بر قیمت اوراق بهادار شرکت و تصمیم سرمایه‌گذاران

 

-  قانون بازار اوراق بهادار و افشای اطلاعات در بازار ثانویه

اهم موارد مطرح شده در قانون بازار اوراق بهادار در خصوص اطلاع‌رسانی در بازار ثانویه به شرح زیر است:

مادة 41. "سازمان" موظف است "بورس‌"ها، "ناشرانِ" اوراق بهادار،"کارگزاران،" "معامله‌گران" "بازارگردانان،" "مشاوران سرمایه‌گذاری،" و کلیة ‌تشکل‌های فعال در بازار سرمایه را ملزم نماید تا براسـاس استانداردهای حسابداری و حسابرسی ملی کشور، اطلاعات جامع فعالیت خود را انتشار دهند.

مادة 42. "ناشر" اوراق بهادار موظف است صورت‌های مالی را طبق مقررات قانونی، استانداردهای حسابداری و گزارش‌دهی مالی و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی که توسط "سازمان" ابلاغ می‌شود، تهیه کند.

مادة 45. هر ناشری که مجوز انتشار اوراق بهادار خود را از "سازمان" دریافت کرده است، مکلف است حداقل موارد زیر را طبق دستورالعمل اجرایی که توسط "سازمان" تعیین خواهد شد، به "سازمان" ارائه نماید:

1. صورت‌های مالی سالانة حسابرسی‌شده.

2. صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای شامل صورت‌های مالی 6 ماهة حسابرسی‌شده، و صورت‌های مالی سه‌ماهه

3. گزارش هیئت‌مدیره به مجامع و اظهارنظر حسابرس

4. اطلاعاتی که اثر با اهمیتی بر قیمت اوراق بهادار و تصمیم سرمایه‌گذاران دارد.

مادة 47. اشخاصی که اطلاعات خلاف واقع یا مستندات جعلی را به "سازمان" و یا "بورس" ارائه نمایند یا تصدیق کنند و یا اطلاعات، اسناد و یا مدارک جعلی را در تهیة گزارش‎های موضوع این قانون مورد استفاده قرار دهند، حسب مورد به مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب 6/3/1375 محکوم خواهند شد.

مادة 49. اشخاص زیر به حبس تعزیری از یک‎ماه تا شش‎ماه یا به جزای نقدی معادل یک تا سه برابر سود به‌دست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد:

1.  هر شخصی که بدون‌ رعایت مقررات این قانون تحت هرعنوان به فعالیت‎هایی از قبیل "کارگزاری،" "کارگزار/معامله‎گر"ی یا "بازارگردانی" که مستلزم اخذ مجوز است مبادرت نماید یا خود را تحت هر یک از عناوین مزبور معرفی کند.

2.  هر شخصی که به موجب این قانون مکلف به ارائة تمام یا قسمتی از اطلاعات، اسناد و یا مدارک مهم به "سازمان" و یا "بورس" مربوط بوده و از انجام آن خودداری کند.

3. هر شخصی که مسئول تهیة اسناد، مدارک، اطلاعات، "بیانیة ثبت" یا "اعلامیة پذیره‎نویسی" و امثال آن‌ها جهت ارائه به "سازمان" می‎باشد و نیز هر شخصی که مسؤولیت بررسی و اظهارنظر یا تهیة گزارش مالی، فنی یا اقتصادی یا هرگونه تصدیق مستندات و اطلاعات مذکور را برعهده دارد و در اجرای وظایف محوله از مقررات این قانون تخلف نماید.

4.  هر شخصی که عالماً و عامداً هرگونه اطلاعات، اسناد، مدارک یا گزارش‎های خلاف واقع مربوط به اوراق بهادار را به هر نحو مورد سوءاستفاده قرار دهد.

2- ضوابط افشای اطلاعات مطابق ضوابط SEC

 

قانون بورس اوراق بهادار 1934 و افشای اطلاعات

قانون بورس اوراق بهادار مصوب 1934 کنگره ناظر به فعالیت ناشرانی است که اوراق بهادار آنها به­موجب قانون اوراق بهادار 1933 ایالات متحده نزد کمیسیون اوراق بهادار به­ثبت رسیده­است. ناشرانی که اوراق بهادار آنها نزد سازمان به ثبت رسیده­است، موظف می­باشند تا اطلاعات دوره­ای خود را به کمیسیون بورس و اوراق بهادار ارائه نمایند.

قانون بورس اوراق بهادار ایالات متحده (1934)  مشتمل بر 36 بخش اصلی بوده که بخش 13 این قانون مربوط به افشای اطلاعات دوره­ای ناشران اوراق بهادار می­باشد.

 

بخش 13 قانون بورس اوراق بهادار 1934: گزارشات دوره­ای و سایر گزارشات

أ‌)  گزارشات توسط ناشران اوراق بهادار؛ محتوی

1-                     اطلاعات و مستنداتی که کمیسیون ملزم می­کند که شامل اطلاعات جاری است،

2-                     گزارشات سالیانه و گزارشات سه ماهه.

هر ناشری که اوراق آن در یکی از بورس­های ملی ثبت شده­است، بایستی اطلاعات، مستندات و گزارشات مزبور را بصورت دو نسخه اصلی ارسال نماید.

 

ب‌) شکل گزارش؛ کتابچه، مدارک، حسابداری داخلی؛ رهنمودها

کمیسیون ممکن است، در خصوص گزارشاتی که به موجب این بخش تهیه می­گردد، فرم یا فرم­هایی را برای ارائه اطلاعات مورد نیاز تجویز نماید. این فرم می­تواند رهمنودهایی را برای آیتم­ها یا جزئیاتی که باید در ترازنامه یا سود و زیان آورده شود، یا روش­هایی که باید به هنگام تهیه گزارشات، در ارزشیابی دارایی­ها یا بدهی­ها، در تعیین استهلاک یا استهلاک منابع طبیعی[1]، تمییز بین درآمد مستمر و درمد غیر مستمر[2]، در تعیین درآمدهای عملیاتی و سرمایه­گذاری، و در تهیه ترازنامه و صورت سود و زیان جداگانه یا مقایسه­ای[3] هر شخصی که به­طور مستقیم یا غیر مستقیم کنترل کننده یا کنترل شونده توسط ناشر بوده، یا هر شخصی که مستقیم یا غیر مستقیم توسط ناشر تحت کنترل یک شخص می­باشد ..... ارائه نماید.

در راستای نظام­مند کردن نحو? اطلاع­رسانی، با توجه به اختیار ارائه شده به کمیسیون به­موجب بند ب از بخش 13 قانون بورس اوراق بهادار، کمیسیون بورس و اوراق بهادار فرم­هایی را تنظیم کرده­است. فرم­های یادشده عموماً راهنمای کلی[4] بوده و یک فرم خالی نمی­باشد. فرم­های مربوط به گزارشات دوره­ای به­شرح زیر می­باشد.

فرم 8-K: فرم یادشده مربوط به گزارشات دوره­ای می­باشد. ناشران اوراق بهادار که اوراق آنها به­موجب قانون بورس اوراقبهادار 1934 و قانون اوراق بهادار 1933 نزد کمیسیون بورسواوراق بهادار بهثبترسیده­است، مکلف میباشند هرگونه اطلاعات جدید که تأثیر با اهمیت روی قیمت اوراق خواهد داشت را کمیسیون بورس اوراق بهادار ارائه نماید.

فرم 10-K: این فرم مربوط به گزارشات سالیانه می­باشد. ناشران مکلف هستند اطلاعات سالیانه خود را در قالب فرم یادشدده به کمیسیون بورس و اوراق بهادار ارائه نمایند.

فرم 10-Q: این فرم مربوط به گزارشات سه ماهه می­باشد. کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده ناشران ثبت شده نزد آنها را مکلف می­کند که گزارشات سه ماهه را به ترتیبی که در این فرم اشاره شده­است را به کمیسیون ارائه نماید.

فرم 10-KSB: این فرم مربوط به گزارشات سالیانه برای ناشران کسب­وکار کوچک[5] می­باشد.

فرم 10-QSB: این فرم مربوط به گزارشات سه ماهه برای ناشران کسب­وکار کوچک می­باشد.

فرم 18-K: این فرم مربوط به گزارشات سالیانه برای دول خارجی و زیربخش­های سیاسی می­باشد.

فرم­های 20-F و 40-F: این فرم­ها نیز در موارد خاص برای گزارشات سالیانه ناشران بکار می­رود.

ت‌)                     گزارشات جایگزین

ث‌)                     گزارشات توسط افراد دارای بیش از 5 درصد از نوع خاصی از اوراق بهادار

هر شخصی، پس از کسب حقوق مالکانه هر نوع اوراق بهاداری که به­موجب بخش 12 ثبت شده، یا هر نوع اوراق بهادار مالکانه[6] از شرکت­های بیمه که به استثنای معافیت مندرج از بخش 12(g)(2)(G) مستلزم ثبت می­باشند، یا هر نوع اوراق بهادار مالکانه که توسط شرکت­های سرمایه­گذاری با سرمایه ثابت[7] که تحت قانون شرکت سرمایه­گذاری 1940 یا هر نوع اوراق مالکانه که توسط یک شرکت بومی[8]  به­موجب بخش 1629c(d)(6) از سند 43[9]، که به­طور مستقیم یا غیرمستقیم مالک اصلی[10] بیش از 5 درصد از چنین نوع از اوراق بهادار می­باشد، طی 10 روز بعد از این اکتساب باید مستنداتی را که حاوی اطلاعات زیر می­باشد به ناشر اوراق بهادار ارسال نماید.

الف- پیشینه، هویت، محل اقامت و ...

ب- منابع و مقدار وجوه تأمین شده و بکار رفته برای این اکتساب

ج- در صورتی هدف از این خرید یا دورنمای آن، در اختیار گرفتن کنترل کسب­وکار ناشر اوراق باشد، هر برنامه یا طرح پیشنهادی که شخص مزبور ممکن است برای تسویه[11] ناشر، فروش دارایی­های ناشر یا ادغام آن با شخص دیگر یا اعمال هر تغییر عمده دیگر را که کسب­وکار یا ساختار آن داشته باشد.

د- تعداد اوراق کسب شده

ز- اطلاعاتی مانند قراردادها، توافق­نامه­ها با هر شخص در ارتباط با هر نوع اوراق بهادار ناشر شامل (و نه محدود به) انتقال اوراق، سرمایه­گذاری مشارکتی خاص[12]، وام، اختیار خرید یا فروش، ضمانت وام و...

 

ج‌)                         خرید اوراق توسط ناشر

ح‌)                        گزارشات توسط مدیران سرمایه­گذاری نهادی[13]

 

خ‌)                        افشای به موقع اطلاعات توسط ناشر

هر ناشری که به­موجب بخش 13a یا 15d اقدام به گزارش­گری می­کند، بایستی اطلاعات اضافی که حاوی تغییرات بااهمیت در وضعیت مالی یا عملیاتی ناشر می­باشد، که ممکن است شامل روند و اطلاعات کیفی و نمایشات گرافیکی باشد (همان­گونه که کمیسیون بر اساس مقررات برای حمایت از سرمایه­گذاران و منافع عموم مفید و ضروری می­باشد) را سریعاً ارائه نماید.

 

زمان­بندی مقرر برای اطلاعات دوره­ای

زمان­بندی مقرر توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار جهت ارائه اطلاعات دوره­ای به­شرح زیر می­باشد.

 

نوع گزارش

زمان­بندی

گزارش سالیانه (فرم 10-K)

60 روز پس از پایان سال مالی برای large accelerated filers

75 روز پس از پایان سال مالی برای accelerated filers

90 روز پس از پایان سال مالی برای سایر شرکت­ها

گزارش سه ماهه (فرم 10-Q)

40 روز پس از پایان سال مالی برای large accelerated filers

40 روز پس از پایان سال مالی برای accelerated filers

45 روز پس از پایان سال مالی برای سایر شرکت­ها

گزارش جاری

طی چهار روز کاری پس از وقوع اتفاق

 

Large accelerated filers: بر اساس بخش 12b-2، شرکت­هایی هستند که ارزش بازار آنها بیش از 700 میلیون دلار می­باشد.

Accelerated filers: بر اساس بخش 12b-2، شرکت­هایی هستند که ارزش بازار آنها بیش از 70 میلیون دلار می­باشد.

 

3- ضوابط افشای اطلاعات شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس نیویورک NYSE

 

در راستای مصوبات جلسه اول کمیته تدوین دستور‌العمل اجرایی موضوع ماده 45 قانون بازار اوراق بهادار، ضوابط افشای اطلاعات شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس نیویورک مورد بررسی و مقایسه با کمیسیون اوراق بهادار امریکا SEC قرار گرفت که به شرح ذیل ایفاد می‌گردد:

 

گزارش‌ها و صورت‌های مالی سالیانه، میان‌دوره‌ای و فصلی

 

افشای این اطلاعات در بورس نیویورک به شرح ذیل می‌باشد:

-             اطلاعات و صورت‌های مالی مقاطع 3، 6، 9 ماهه حسابرسی نشده حداکثر یک ماه پس از پایان دورة سه ماهه (در اسرع وقت)

-             گزارش هیئت‌مدیره و حسابرس و بازرس قانونی شرکت به همراه صورت ‌های مالی سالیانه (حداکثر 120 روز پس از پایان سال مالی و 15 روز قبل از مجمع عمومی عادی سالیانه)

 

اطلاعات 3 ماهه باید به تفکیک یا به‌صورت تجمعی با 3 یا 6 ماه گذشته ارائه شود، به‌نحوی‌که اطلاعات ارائه‌شده 3، 6 و 9 ماهه باشند. ارائه اطلاعات به صورت سالیانه متحرک moving year تنها درصورتی مجاز است که به‌صورت اطلاعات پیوست ارائه گردد. همچنین پیشنهاد شده است که اطلاعات 3 ماهه در مقایسه با 3 ماهه مشابه سال گذشته ارائه گردد. (چنانچه ارائه اطلاعات در بازه زمانی 3 ماه گمراه‌کننده باشد، شرکت می‌تواند با ارائه دلایل کافی بازه زمانی مناسب خود را پیشنهاد نماید.)

ناشر می‌تواند گزارش‌های سالیانه را در فرم 10k (به SEC) یا در قالب‌ فرمهای مورد قبول حسابداری GAAP ارائه نماید. باتوجه به اینکه مهلت ارائه فرم 10k به SEC حداکثر 90 روز است، چنانچه ناشر بخواهد صرفاً فرم 10k را به NYSE ارائه نماید باید دلایل تاخیر و پیش‌بینی تاریخ ارائه گزارش‌های سالیانه را ارائه نماید. گزارشات سالیانه علاوه بر شیوه‌های متعارف افشای اطلاعات باید برای سهامداران نیز ارسال شود.

باتوجه به اینکه بورس نیویورک دسترسی به اطلاعات ارائه‌شده توسط ناشر به SEC از طریق EDGAR را دارد، نیازی به ارسال مجدد نسخه کاغذی اطلاعات به بورس نیویورک نمی‌باشد. تنها موارد لزوم ارائه نسخه کاغذی به بورس نیویورک مدارک درج، شرایط وکالت (proxy materials) و فرم 6k می‌باشد.

 

مجامع عمومی

ناشر موظف است زمان، تاریخ، محل تشکیل و دستور جلسة مجامع عمومی را در روزنامه‌های کثیرالانتشار درج و پس از انتشار آگهی نسخه‌ای از آن را حداقل 15 روز قبل از برگزاری مجمع به سازمان ارسال نماید.

ناشر همچنین موظف است جدول زمانبندی پرداخت سود نقدی سهامداران را حداکثر ظرف مهلت 30 روز پس از تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و تصویب حساب ها به اطلاع سازمان و عموم برساند.

 

اطلاعات محرمانه

اطلاعات مهمی که باید محرمانه نگهداری شوند (اطلاعات مربوط به تصمیماتی که هنوز نهایی نشده و قراردادهایی که هنوز منعقد نشده) باید تنها در اختیار مقامات رده بالای شرکت باشد و مسئولین ردة پایین و کارکنان شرکت باید فقط در صورت ضروری بودن اطلاعات مزبور برای کارشان از آن باخبر شوند. ناشر اوراق بهادار باید چنین افرادی را از محرمانه بودن اطلاعات و ممنوعیت استفادة شخصی از آن‌ها آگاه کند. به‌محض درز اطلاعات، افشای اطلاعات ضرورت می‌یابد.

اطلاعات مهم

اطلاعات ذیل از نظر بورس نیویورک اطلاعات مهم تلقی می‌شود که نیاز به افشای فوری دارد:

-             تغییر عمده در ساختار مالکیت شرکت بنحوی که کنترل مؤثر شرکت تغییر یابد

-             تغییر در ساختار شرکت، مانند تجدید ساختار مالی، ادغام و...

-             تملک یا واگذاری بااهمیت

-             خرید یا فروش بااهمیت

-             سیاست تقسیم و برنامة زمانبندی پرداخت سودنقدی شرکت

-             جزئیات طرح‌های سرمایه‌گذاری و هرگونه تغییر بااهمیت درآن

-             انعقاد یا فسخ قرارداد مهم

-             تولید محصول جدید

-             ابداع محصول جدید

-             کشف ذخایر و منابع طبیعی

-             دادخواهی یا اقامة دعوا در مراجع قانونی و ذیصلاح

-             اعلام نظر رأی دادگاه

-             وقوع حوادث طبیعی(آتش سوزی، سیل، زلزله و ...)

-             نام و شمارة تلفن مقامات رسمی شرکت برای تماس در مواقع ضروری

-             تغییر در آدرس، تلفن، تلکس یا نمابر شرکت و امور سهام آن.

درخصوص افشای فوری اطلاعات نکات ذیل قابل توجه است:

-             چنانچه تغییرات قیمت یا حجم معاملات یا سفارشات از محدوده تعریف‌شده برای سهم فراتر رود، سهم بلافاصله نشان‌دار (flagged) می‌شود تا دلایل این تغییرات به سرعت بررسی و اطلاعات توسط ناشر به بازار ارائه شود.

-             چنانچه ناشر در نظر دارد اطلاعات را در حین معامله یا قبل از بازگشایی نماد منتشر نماید، ملزم است 10 دقیقه قبل از انتشار اطلاعات، موضوع را به‌صورت تلفنی با کارشناس مربوطه در میان بگذارد تا در مورد توقف کوتاه‌مدت نماد و ... تصمیم‌گیری شود.

-             بعد از هر بازگشایی، چنانچه اخبار منتشر شده روی قیمت سهم تاثیر‌گذار باشد محدوده‌های هشداردهنده قیمت و حجم معاملات تغییر خواهد کرد.

-             اگر بعد از 30 دقیقه توقف نماد، اطلاعات لازم منتشر نشود، نماد شرکت به منظور حفظ بازار شناور با اعلام عدم اطلاع‌رسانی ناشر بازگشایی می‌شود.

 

شایعات

انتشار عمومی اطلاعات به هر وسیله‌ای، خواه یک عنوان خبری در یک روزنامه یا گزارش فعالیت یک کارگزار یا به صورت گردش دهان به دهان، درست یا نادرست، در صورتی که شرکت آن را مستند ارائه نکرده باشد و احتمال این که قیمت را تحت تأثیر قرارداده یا در آینده تحت تأثیر قرار دهد باید توسط شرکت توضیح داده و تأیید شود.

در صورت انتشار شایعه یا گزارش که حاوی اطلاعات خلاف واقع باشد، شرکت مکلف است با صدور اطلاعیه‌ای، شایعه یا گزارش مزبور را تکذیب و با ارائه اطلاعات کلی اثرات شایعة منتشرشده را خنثی نماید.

ناشر باید اطلاعیة مذکور درمورد شایعه را از طریق گروه‌های خاصی (رسانه‌های جمعی، گزارش کارگزار و ...) که ابتدا شایعه یا گزارش را پخش کرده‌اند نیز در اختیار عموم قرار دهد. به‌طور مثال چنان‌چه مطلب خلاف واقع در یکی از جراید عمومی منتشر شده باشد، شرکت مکلف است با درج اطلاعیه‌ای در همان جریده نسبت به تکذیب آن اقدام نماید.

چنان‌چه شایعه یا گزارش‌ حاوی اطلاعات صحیح باشد، شرکت مکلف است با صدور اطلاعیه‌ای ضمن تأیید، مراتب امر را به اطلاع سازمان و عموم برساند.

در صورتی‌که شایعه یا گزارش در خصوص پیش‌بینی فروش یا درآمدهای آتی شرکت باشد، ناشر ملزم به پاسخ‌گویی نیست مگر آن‌که شایعات مذکور به شرکت یا هر یک از کارمندان آن نسبت داده شده باشد.

به ناشران اوراق بهادار توصیه شده است که با ناظران و تالار سازمان در تماس بوده تا از شایعات منتشره در خصوص شرکت مطلع باشند. اعضا و کارکنان ناشر و سازمان باید از هرگونه اقدام در خصوص دامن زدن به شایعات پرهیز کنند.

 

فعالیت نامتعارف بازار

هرگاه فعالیت غیرمتعارفی در بازار، در خصوص قیمت یا حجم دادوستد یا هر دو، بر روی اوراق بهادار صورت گیرد و قرائن و شواهد برای توجیه منطقی این موضوع از نظر سازمان وجود نداشته باشد و

-             این موضوع از تعبیر و تفسیر نادرست اطلاعات موجود باشد ناشر باید با موافقت و مشورت سازمان، اطلاعیه‌ای در زمینه شفاف‌سازی صادر کند.

-   قرائن و شواهد برای توجیه منطقی این موضوع از نظر سازمان وجود نداشته‌باشد و این موضوع ناشی از عدم‌افشاء اطلاعات مهم باشد ناشر باید بلافاصله اطلاعات مربوطه را ضمن صدور اطلاعیه‌ای در اختیار سازمان و عموم قراردهد.

-             قرائن و شواهد برای توجیه منطقی این موضوع از نظر سازمان وجود نداشته باشد و این موضوع ناشی از شایعه یا گزارش نادرست باشد ناشر باید مطابق شایعات این آیین‌نامه اقدام نماید.

-             از نظر سازمان هم‌چنان غیر قابل توجیه تشخیص و شرکت نیز نتواند علت فعالیت غیر متعارف بازار را توجیه کند، ناشر موظف است اطلاعیه‌ای با این مضمون منتشر کند که هیچ اطلاعات مهم  افشاءنشده‌ای که باعث ایجاد فعالیت غیر متعارف بازار شده باشد وجود ندارد.

 

شیوه افشای اطلاعات

رعایت روش‌های ذیل در افشای اطلاعات ضرورت دارد:

-             اعلام و ارسال کتبی به سازمان

-             افشاء در سایت اینترنتی شرکت.

-             افشاء در رسانه‌های جمعی (خصوصآً مطبوعات مالی و روزنامه‌هایی که خبرهای مالی را تحت پوشش قرار می‌دهند) و حداقل در روزنامة رسمی شرکت. انتشار اطلاعات در DowJones، Reuters یا Bloomberg الزامی بوده و افشای اطلاعات در سایت‌های دیگر اختیاری می‌‌باشد.

-             ناشر موظف است اطلاعات مهم پیش از انتشار را به سازمان اعلام نماید. این مسئله، امکان بازنگری محتوا و تعیین لزوم توقف معاملات را ممکن می‌سازد.

-             ناشر موظف است همزمان با انتشار اطلاعات، نسخه‌ای از آن را در اختیار سازمان قرار دهد.

مطابق نظر بورس نیویورک اطلاعات افشا شده طبق ضوابط بورس به تنهایی برای سهامداران کافی نبوده و ناشر باید در ارتباط با تحلیل‌گران، متخصصین مالی، سهامداران و سایر ذینفعان قانونی سیاست درهای باز را در پیش‌ گیرد. شایان ذکر است که ارتباط ناشر با تحلیل‌گران و فعالیت خود تحلیل‌گران مشمول ضوابط خاصی است که بررسی آن خالی از لطف نمی‌باشد.

 

4- ضوابط اطلاع‌رسانی در سازمان‌های نظارتی کانادا

در قوانین کانادا 8 کمیسیون نظارتی وجود دارد که قوانین و مقررات تقریباً متفاوت دارند در این بین کمسیون آلبرتا (Alberta Securities commission) در خصوص قوانین افشاء مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به‌شرح ذیل می‌باشد.

 

سیستم سدار(sedar)

اطلاعات در بورس کانادا در سیستمی sedar  افشاء می‌شود که در راهنمای این سیستم آمده است سیستم الکترونیکی تحلیل و بازیابی مدارک (the system for electronic Document analysis and Retrival) برای اهداف زیر برقرار شده است.

 

1)                       تسهیل در ثبت الکترونیکی اطلاعات اوراق بهادار (امیدنامه، اسناد مربوط به افشاء مستمر ...)

2)                       تسهیل انتشار عمومی اطلاعات ناشران که در این سیست ثبت شده‌اند.

3)                       تسهیل ارتباطات الکترونیکی مانند e-mail بین ثبت‌کنندگان و سازمان‌های نظارتی.

 

در سیستم sedar تمام نظارت‌ها پس از افشاء می‌باشد یعنی بعد از ثبت اطلاعات در این سیستم توسط شرکت‌ها عموم مردم امکان بررسی و مرور اطلاعات را خواهد داشت در منو سیستم sedar، 6 امکان زیر مشاهده می‌شود:

1)                       مدیریت ثبت دادها (Filing mangment)

2)                       مدیریت نمایه‌ها (profile managment)

3)                       جستجوی فایل‌ها  ( search filing)

4)                       جستجوی نمایها  (search profie)

5)                       Mail function

6)                       User profile and Document

 

در سیستم sedar قسمتی از اطلاعات باید حتماً به شکل الکترونیکی و قسمتی باید شکل کاغذی ارائه شود اطلاعات که باید به‌شکل الکترونیکی ارائه شود عبارت‌ است از:

1)                       امیدنامه‌ نهایی و مقدماتی شامل فرم خلاصه و کامل امیدنامه.

2)                       فرم اطلاعات سالیانه AIF.

3)                       فرم‌های مربوط به افشاء مستمر (continous disclosure document) شامل اطلاعات میاندوره‌ای صورت‌های مالی سالیانه حسابرس، گزارش تحلیل شرایط مالی و نتیجه عملیات
 (
mangments discussion and analysis of finacial condition and opration)

4)                        زمان برگزاری مجمع و گزارش تغییرات بااهیمت.

5)                       گزارش ادغام و تحصیل سهام و تغییر سهامداران عمده

6)                       اطلاعات اصلاحی و مکمل مربوط به فایل‌های الکترونیکی.

 

اطلاعات ذیل باید حتماً به شکل کاغذی ارائه شود که عبارت است از

1)                       اطلاعات که باید به شکل محرمانه ارائه شود.

2)                       اطلاعات مربوط شرکت‌های فعال نفت و گاز، که به شکل اطلاعات مکمل ارائه می‌گردد.

3)                       اطلاعاتی اضافه که در قانون لازم نیست یا افشاء آن اختیاری می‌باشد

4)                       نقشه یا فتوگراف با مقیاس‌های خالص

در قوانین کمیسیون آلبرتا اطلاعات ذیل باید به سازمان نظارتی ارائه گردد:

1)                       اطلاعات و صورت‌های مالی سالیانه حسابرسی‌شده : اطلاعات و صورت‌هی مالی باید حداکثر 90 روز بعد از پایان سال مالی تکمیل و ارائه گردد. شرکت‌های با ریسک بالا (venture issuer) تا 120 روز بعد از پایان سال مالی مهلت ارائه صورت‌های مالی را دارند.

2)                       اطلاعات میاندوره‌ای: شرکت‌های  ثبت‌شده در بورس کانادا باید صورت‌های مالی میاندوره‌ای خود را ارائه نمایند که این صورت‌ها شامل ترازنامه، صورت درآمدها و صورت جریان وجوه نقد می‌باشد شرکت‌ها باید این اطلاعات را تا 45 روز بعد از پایان دوره ارائه کنند. برای شرکت‌ها با ریسک بالا (venture issure) این زمان حداکثر 60 روز بعد از پایان دوره می‌باشد.

3)                       MD&A (Managment discussion& analysis)

- شرکت‌ها باید گزارش تحلیل مدیریت را در مقاطع اطلاعات میاندوره‌ای و سالیانه ارائه دهند شرکت‌ها باید این گزارش‌ها را برای دوره‌های میاندوره‌ای حداکثر 45 روز و در مقطع سالیانه حداکثر 90 روز بعد از پایان دوره ارائه نماید.

 

- شرکت‌های با ریسک بالا (venture issuer) باید موارد ذیل را حتماً در گزارش و تحلیل مدیریت ارائه نمایند.

1)                       سرمایه‌گذارها و هزینه‌های مرتبط با توسعه و اکتشاف

2)                       هزینه‌های تحقیق و توسعه

3)                       هزینه‌های توسعه‌ای معوق

4)                       هزینه‌های اداری و تشکیلاتی

5)                       هرنوع اقلام هزینه‌ای مهم

 

- این اطلاعات باید در گزارش‌های مدیریت سالیانه و میاندوره‌ای افشاء شود.

 

الف )environmental reporting

در این گزارش باید تأثیر عملیاتی و مالی عوامل محیطی بر وضعیت و ساختار هزینه شرکت مشخص گردد و وضعیت درآمدی و رقابتی شرکت در سال مالی جاری مشخص گردد و تأثیرآن بر سال‌های مالی آتی مشخص گردد و توصیفی از سیاست‌های محیطی که بر عملیاتی شرکت تأثیر بسزایی دارد مشخص گردد مانند خطی مشی‌های شرکت در رابطه با عوامل محیطی و گام‌های لازم برای اجرای این عوامل در این گزارش بویژه مربوط به ریسک باید به‌طور کامل مشخص گردد.

 

ب) Matrial Contract

قراردادهای مهمی که به طور مستقیم بر حقوقب دارندگان سهام تأثیر باید در قالب گزارش MD&A در سیستم sedar  افشاء شود.

ج )در گزارش MD&A باید اطلاعات مربوط به سهام منتشره توسط شرکت به‌طور کامل مشخص شود در این گزارش همچنین نوع سهام منتشر و رأی هر یک از آنها باید مشخص گردد.

به‌طور کلی شرکت‌ها موارد ذیل  را باید در گزارش MD&A  افشاء نمایند.

 

4)                       گزارش تغییر حسابرس: شرکت‌های ثبت‌شده در این کمسیون باید گزارش تغییر حسابرس را بلافاصله بادلایل افشاء اعلام نمایند.

5)                       Annual information form(AIF)

شرکت‌ها باید این گزارش را 90 روز بعد از پایان سال مالی افشاء نمایند.

6)                       Matrial change

در صورت رخ دادن تغییرات مهم ناشر باید شکل و تأثیر این تغییر را افشاء نماید. در صورت امکان ناشر باید به فاصله 10 روز فرم مربوطه را کامل و ارسال نماید.

در موارد ذیل افشاء ضرورت ندارد

الف) به نظر ناشر، در صورت افشاء این اطلاعات به شکل منطقی و قابل اثباتی منافع ناشر کاسته یا به آن ضرری وارد شود.

ب) در صورتیکه تغییر مهم شامل تصمیمات مدیرعامل شرکت باشد و مدیر اعتقاد داشته‌باشد که تصویب تصمیمات او توسط هیئت‌مدیره محتمل خواهد بود.

7)                       Business Acquisition Report

در شرکت‌های معمول این افشاء باید 90 روز بعد از تاریخ تحصیل و در شرکت‌های با ریسک بالا 120 روز بعد از اتفاق شود.

(منبع:قوانین و مقررات سازمان نظارتی آلبرتا)

 

5- ضوابط افشای اطلاعات شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس کانادا

 

بورس تورنتو را برای کمک به شرکت‌های پذیرفته شده در بورس به‌منظور رعایت اصول گزراش‌دهی و نحوة ارایة اطلاعات براساس قوانین بورس تورنتو و اونتاریو ضوابط و مقرراتی تدوین کرده است. این ضوابط و مقررات به مهم‌ترین اصول گزارش‌دهی در بورس‌های تورنتو و اونتاریو اشاره کرده است. براساس قانون اوراق بهادار اونتاریو هر شرکت پذیرفته شده در بورس تورنتو به عنوان یک شرکت گزارش دهنده محسوب می‌شود. در مورد اصول خاص گزارش‌دهی، شرکت‌های پذیرفته شده می توانند به راهنمای شرکت‌ها در بورس سهام تورنتو مراجعه کنند. به شرکت‌های پذیرفته شده در بورس پیشنهاد می شود در مورد اصول گزارش‌دهی کمیته اوراق بهاداراونتاریو یا سایر قانون‌گذاران اوراق بهادار با وکلای قانونی یا مشاورین متخصص مشورت کنند.

ارایه بسیاری از مدارک افشای اطلاعات توسط بورس تورنتو و کمیته اوراق بهادار اونتاریو از طریق سیستم سدار صورت می گیرد. ارایة اطلاعات از طریق این سیستم، اکنون برای بسیاری از ناشرین درکانادا اجباری شده است.

اطلاعات مهم

 

اطلاعات مهم، اطلاعات مرتبط با فعالیت یک شرکت است که افشای آن تغییر قابل توجهی در قیمت یا ارزش اوراق بهادار شرکت به دنبال دارد یا به طور مستدل انتظار می رود که به چنین تغییری منجر شود. اطلاعات مهم شامل واقعیت‌های مهم و تغییرات مهم مرتبط با فعالیت‌های یک شرکت پذیرفته شده در بورس است. علاوه بر اطلاعات مهم، گاهی دادوستد در بورس تحت تأثیر شایعات و سفته بازی نیز قرار می گیرد. اگر چنین امری رخ دهد، بورس شرکت را به انتشار اطلاعیه‌ای در مورد صحت و سقم این شایعات ملزم می‌کند.

سیاست بورس در زمینه انتشار به موقع اطلاعات،  مکمل الزامات قانون بورس اوراق بهادار اونتاریو مبنی برانتشار اطلاعات مهم است. در صورت ایجاد تغییرات عمده، شرکت باید در فاصله ده روز از وقوع رخداد مهم، گزارشی را به کمیسیون بورس اوراق بهادار ارائه نماید. از نظر بورس، اطلاعات مهم مفهوم وسیعتری نسبت به تغییرات عمده دارد،  زیرا ممکن است اطلاعات مهمی وجود داشته باشد که منجر به تغییرات عمده نشود. رویه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس ارائه اطلاعات وسیعی در رابطه با فعالیت شرکت به بورس است.

شرکت ملزم به توضیح تأثیر پیشرفتهای اقتصادی،  سیاسی، اجتماعی خارجی بر فعالیت شرکت نیست، اما اگر این تغییرات اثر مستقیم بر فعالیت شرکت داشته باشد و طبق تعاریف ارائه شده در سطور قبلی با اهمیت تلقی شود، شرکت ملزم به توضیح و تشریح تأثیر معین آن تغییرات بر شرکت است. مثلاً تغییر سیاست دولت که همه شرکت‌های فعال در یک صنعت خاص را تحت تأثیر قرار می‌دهد. نیازی به اعلام عمومی ندارد، اما اگر این تغییر سیاست تنها بر تعداد اندکی از شرکت‌ها یا یک شرکت تأثیر عمده‌ای گذارد،  این اطلاعات باید به سرعت منتشر شود و در اختیار عموم قرار گیرد.

نمونه حوادثی که افشای اطلاعات مربوط به آن در اسرع وقت ضروری است عبارتند از:

- تغییر عمده در ساختار مالکیت شرکت،

- تغییر در ساختار سازمانی شرکت مانند تجدید ساختار مالی، ادغام و...

- (تملک شرکت (خرید بیش از 50 درصد سهام

- خریدها یا واگذاری‌های عمده شرکت

- تغییر در ساختار سرمایه

- استقراض مبالغ قابل توجه

- فروش عمومی یا خصوصی اوراق بهادار

- پیشرفت‌هایی در زمینه تولید محصولات جدید یا پیشرفت‌های مؤثر بر دستیابی منابع اولیه

- کشف منابع قابل توجه توسط شرکت‌های تأمین کننده مواد اولیه شرکت

- انعقاد یا فسخ قراردادهای مهم

- دستیابی به شواهد مستحکمی مبنی بر افزایش یا کاهش قابل توجه در درآمدهای آتی

- تغییر در طرح‌های سرمایه گذاری یا اهداف شرکت

- تغییر عمده در مدیریت شرکت

- طرح دعاوی مهم در مراجع قانونی ذیصلاح

- اختلافات عمده با کارگران یا عرضه کنندگان یا طرف‌های مهم قرارداد

- عدم توانایی در اجرای تعهدات شرکت و انجام قراردادها و

- سایر پیشامدهای مرتبط با فعالیت شرکت که انتظار می رود تأثیرات مهمی بر قیمت بازاری اوراق بهادار

شرکت یا سرمایه‌گذاران داشته باشد.

 

انتشار اطلاعات مهم

بخش نظارت بر بازار مسؤولیت دریافت و نشر اطلاعات به موقع از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و دریافت شرح و تفصیل اطلاعات اساسی مرتبط با فعالیت‌های آنها را برعهده دارد. قاعده اصلی این است که اطلاعیه‌های مهم باید به سرعت انتشار یابد.  انتشار برخی از اطلاعیه‌ها،  ممکن است با تایید بخش نظارت بر بازار،  تا زمان اتمام معاملات به تعویق بیفتد. مقامات رسمی شرکت در مورد زمان مناسب انتشار اطلاعیه و توقف معاملات بر روی سهام شرکت به منظور انتشار اطلاعیه، از راهنمایی‌های بخش نظارت بر بازار استفاده خواهند نمود.

در برخی موارد فعالیت‌های نامتعارف در بازار ناشی از انتشار شایعات است .زمانی که فعالیت‌های نامتعارف بازار نشان می‌دهد که معاملات سهام بدون دلیل موجه تحت تأثیر شایعاتی قرار گرفته است، بورس از مدیریت خواهد خواست تا اطلاعیه مناسبی در این زمینه منتشر کند. انتشار چنین اطلاعیه‌ای مناسبترین شیوه برخورد با شرایط پیش آمده است. ممکن است تا زمان انتشار اطلاعیه‌ای به منظور شفاف نمودن شرایط، معامله بر روی سهام مورد نظر متوقف شود. در صورتی که کل یا بخشی از شایعات صحیح باشد، بلافاصله باید اطلاعیه مناسب از طرف شرکت منتشر و معاملات تا آن زمان متوقف شود.

    در شرایط خاص،  ممکن است معاملات بر روی اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس،  به علت صدور دستور توقف معاملات توسط کمیسیون اوراق بهادار اونتاریو،  متوقف شود. چنین دستوری زمانی صادر می شود که کمیسیون تشخیص دهد توقف معاملات به نفع سرمایه گذاران است . با وجود این،  بورس اغلب در زمان انتشار اطلاعات مهم و اساسی معاملات را متوقف می کند.

 

اعلام اولیه به بورس

خط مشی بورس انتشار سریع اطلاعات مگر در شرایط خاص است. اگر چه بورس مجوز انتشار برخی از اطلاعات را بعد از پایان معاملات صادر می کند، در برخی موارد براساس سیاست انتشار سریع اطلاعات، بویژه در مواردی که پیشرفت مهمی در حوزه فعالیت شرکت رخ داده باشد، لازم است اطلاعات در طی ساعات معامله منتشر شود. اگر چنین شرایطی ایجاد شود، مقامات رسمی شرکت باید قبل از انتشار اطلاعات،  بخش نظارت بر بازار را در جریان گذارند. در این حالت کارکنان بخش نظارت بر بازار تشخیص می‌دهند که آیا معاملات بر روی اوراق بهادار خاصی باید به طور موقت متوقف شود یا خیر. اگر بورس قبل از انتشار اطلاعات در جریان قرار نگیرد، هرگونه فعالیت نامتعارف در بازار باید مورد بررسی قرار گیرد و احتمال توقف معاملات وجود خواهد داشت.

بدون توجه به اینکه اطلاعیه های حاوی اطلاعات مهم در چه زمانی منتشر می شوند،  قسمت نظارت بر بازار باید از محتوای آن اطلاعیه ها آگاهی یابد و یک نسخه از آن قبل از انتشار در اختیار این قسمت قرار گیرد. قسمت نظارت بر بازار همچنین باید از شیوه انتشار اطلاعات آگاهی یابد. اگر اطلاعیه طی ساعات انجام معامله آماده انتشار باشد،  باید این امر تلفنی به قسمت نظارت بر بازار اطلاع داده شود و بعد از آن یک نسخه از اطلاعیه به این قسمت ارسال شود. در صورتی که اطلاعیه بعد از تعطیل شدن بورس منتشر شود، کارکنان قسمت نظارت بر بازار باید قبل از آغاز معاملات در روز کاری بعد، مطلع شوند.

 

 انتشار اطلاعات

به‌محض اینکه اطلاعات مهم به بورس اعلام شد،  باید به سریعترین شیوه ممکن در اختیار رسانه‌های جمعی که بیشترین پوشش اطلاع رسانی را دارند،  قرار گیرد. برای اطمینان از دسترسی همزمان تمامی سرمایه گذاران به این اطلاعات،  بایداز چندین روش برای انتشار آن استفاده نمود. بورس استفاده از شیوه‌های زیر را به منظور افشای اطلاعات،  پیشنهاد می‌کند:

-  انتشار کل متن در مطبوعات مالی ملی و روزنامه‌هایی که معمولاً خبرهای مالی را تحت پوشش قرار

می‌دهند،

-  انتشار و ارسال برای همه اعضای بورس، و

-  انتشار و ارسال برای تمامی هیأت‌ها و مقامات قانونی مرتبط.

شرکت‌ها همچنین می توانند از خدمات داوجونز و رویتر که دارای پوشش خبری گسترده و بدون هزینه برای ناشر هستند نیز استفاده کنند. به هر حال، شرکت‌ها باید مطلع باشند که این سرویس‌ها ممکن است کل اطلاعات مورد نظر آن‌ها را منتشر نکنند و ویرایش وسیعی درمتن اطلاعات اعمال نمایند. بنابراین باید از سرویس‌های خبری که انتشار کل متن را تضمین می‌کنند، استفاده شود. افشای اطلاعات برای اطمینان از دسترسی یکسان تمامی سرمایه‌گذاران به اطلاعات، لازم و اساسی است. مسؤولیت انتشار کامل و گسترده اطلاعات بر عهده شرکت‌هاست و هرگونه اهمال یا کوتاهی در اعمال این خط مشی،  می‌تواند منجر به تعلیق یا اخراج شرکت از بورس اوراق بهادار شود.

محتوای اطلاعیه ها

اطلاعات منتشر شده در اطلاعیه ها باید واقعی،  مستند و متعادل باشد به این معنا که نباید اطلاعاتی که به نفع شرکت است مورد تاکید و اطلاعاتی که به نفع شرکت نیست در حاشیه قرار گیرد.  خبرها و پیشامدهای نامناسب و بد نیز باید به همان سرعت و دقت اطلاعات خوب منتشر شود. این امر قابل درک است که خبرهای منتشر شده نمی تواند به اندازه اطلاعیه پذیره‌نویسی یا اسناد مشابه حاوی جزئیات و اطلاعات تفصیلی باشد.  با وجود این، اطلاعات مزبور باید به اندازه کافی روشن و دقیق باشد که سرمایه‌گذاران را از اهمیت آن متقاعد نماید و منجر به تصمیمات سرم ایه گذاری آگاهانه توسط آنان شود.  اصل راهبردی در این زمینه ابلاغ واضح و دقیق اطلاعات بدون ارائه اطلاعات غیرضروری و گزارش‌های مبالغه آمیز یا مقاله و تفسیری به منظور تأثیرگذاری بر تصورات و نظرات سرمایه گذاران است. شرکت باید آماده ارائه اطلاعات بیشتر در زمان مناسب باشد و نام و شماره تلفن مقامات رسمی شرکت برای تماس در مواقع ضروری در اختیار بورس قرار دارد.

 

محرمانه تلقی نمودن اطلاعات

در موارد معدودی انتشار اطلاعات مربوط به فعالیت یک شرکت پذیرفته شده در بورس محرمانه تلقی می‌شود و انتشار آن به طور موقت به تعویق خواهد افتاد و این زمانی است که انتشار این اطلاعات برای منافع شرکت مضر باشد.  نمونه‌هایی از مواردی که انتشار اطلاعات می‌تواند برای منافع شرکت مضر تلقی شود عبارتند از:

1-  انتشار اطلاعات معینی که ممکن است بر توانایی شرکت برای تعقیب اهداف معین یا انجام یک یا چند معامله اثرات مخرب داشته باشد. مثلاً اعلام زود هنگام تمایل شرکت برای خرید مقدار زیادی دارایی ممکن است هزینه دستیابی به آن را بدون دلیل افزایش دهد.

2- انتشار اطلاعات باعث دسترسی رقبا به اطلاعات محرمانه شرکت شود. اگر شرکت به این نتیجه برسد که زیان ناشی از انتشار این اطلاعات بیش از زیان ناشی از عدم انتشار این اطلاعات است،  اطلاعات مزبور محرمانه تلقی می شود. تصمیمات مربوط به ارائه یک محصول جدید یا انتشار جزئیات مربوط به ویژگی‌های یک محصول جدید ممکن است به علت وجود خطر رقبا محرمانه تلقی شود و به بازار ارائه نشود.  در صورتی که دسترسی به این اطلاعات برای رقبا از سایر منابع امکان پذیر باشد،  این اطلاعات محرمانه تلقی نخواهد شد.

3 - انتشار اطلاعات مربوط به مذاکرات جاری ممکن است بر اتمام موفقیت آمیز این مذاکرات اثر سوء داشته باشد.  نیازی نیست که اطلاعیه‌های متعددی در مورد مذاکرات مربوط به یک معامله معین ارائه شود..در صورتی‌که انتظار بر این باشد که طی مدت کوتاهی وضعیت قطعی شود،  انتشار اطلاعات تا زمان ارائه یک اطلاعیه قطعی به تعویق خواهد افتاد.  انتشار اطلاعات زمانی که دسترسی به اطلاعات قطعی،  محرز شد مثلاً زمانی که تصمیم‌گیری نهایی در مورد یک معامله انجام شد یا در یک مرحله بعد،  زمانی که شرایط قطعی معامله مشخص شد صورت خواهد پذیرفت.

بر طبق خط مشی بورس،  عدم انتشار اطلاعات با این بهانه که انتشار آن منجر به ایجاد زیانهای بی دلیل و غیر موجه برای منافع شرکت خواهد شد،  نباید به طور مکرر اتفاق افتد و تنها زمانی این امر موجه است که ضرر بالقوه انتشار اطلاعات برای شرکت و سرمایه‌گذاران بیش از نتایج غیرمطلوب انتشار اطلاعات با تأخیر باشد. همواره باید به ملاحظات مدنظر بورس برای انتشار سریع و کامل اطلاعات توجه داشت.  با توجه به وجود جایگزینی بین حق قانونی شرکت مبنی بر رازداری (محرمانه تلقی کردن برخی از اطلاعات) و حق سرمایه‌گذاران مبنی بر دسترسی کامل و سریع به اطلاعات شرکت،  بورس به تعویق انداختن انتشار اطلاعات را برای مدت طولانی مردود می داند،  زیرا نمی توان برای مدت طولانی محرمانه بودن برخی از اطلاعات را حفظ کرد.

در صورتی که انتشار اطلاعات مهم به تعویق افتد،  اطلاعات باید به طور کامل محرمانه نگه داشته شوند.  اگر این اطلاعات محرمانه یا شایعاتی در این زمینه به هر شیوه‌ای منتشر شود،  شرکت ملزم است بلافاصله اطلاعیه‌ای در این زمینه صادر نماید.  قبل از انتشار اطلاعیه در شرایط عادی بورس باید از محتوای اطلاعیه مطلع شود.  طی دوره زمانی قبل از انتشار اطلاعات مهم،