02188272631   09381006098  
تعداد بازدید : 43
8/26/2023
hc8meifmdc|2011A6132836|Tajmie|tblnews|Text_News|0xfdff3b2c05000000f41c000001000100

سیری بر تجارت الکترونیک شرکت با شرکت

روزبه معانی

چکیده مقاله : امروزه تجارت الکترونیک یکی از مهمترین مباحث در دنیای تکنولوژی اطلاعات است. از آنجا که از لحاظ حجم مالی مبادلات،

بیشترین سهم را تجارت الکترونیک شرکتها با هم به خود اختصاص داده است لذا این نوع از تجارت الکترونیک از اهمیت خاصی برخوردار است. با

توجه به این اهمیت، در این مقاله به سیر پیشرفت تجارت الکترونیک شرکتها با هم و روشهای سنتی و جدید بکار رفته درآن و نقاط قوت و ضعف هر

یک خواهیم پرداخت.

کلمات کلیدی : تجارت الکترونیک شرکت با شرکت، EDI ،EDI-SIMPL ،XML

1 -مقدمه: تجارت الکترونیکی را میتوان انجام هر گونه امور

تجاری و بازرگانی با استفاده از کامپیوتر و با کمترین دخالت انسان

بیان آرد؛ اما تجارت الکترونیک خود دارای انواع گوناگونی است.

مهمترین نوع تجارت الکترونیک با توجه به حجم مبادلات پولی تجارت

الکترونیک شرکت با شرکت است. شرکتهای تجاری بطور سنتی داده

های تجاری را با استفاده از کاغذ و در قالب فرمهای از پیش آماده بین

یکدیگر رد و بدل می کردند. به تدریج با گسترش تجارت و در نتیجه

افزایش حجم فرمهای کاغذی، نیاز به نیروی انسانی بیشتر و در نهایت

کند شدن زمان پاسخ به مشتریان، این شرکتها به فکر استفاده از روش

مناسب تری جهت انجام مبادلات تجاری افتادند. در اینجا بود که ایدة

مطرح شد. 1 تجارت الکترونیک شرکت با شرکت

اولین روشی که در تجارت الکترونیک شرکت با شرکت پیشنهاد

بود[1 .[از آنجا که بوجود آورندگان EDI می خواستند تا 2 شد EDI

تمامی زمینه های تجاری را پوشش دهند استانداردهای آنها بسیار

گسترده بوده و عملاً از لحاظ پیاده سازی برای شرکتهای کوچک و

متوسط به صرفه نبود. به همین جهت تلاشهایی در جهت ساده سازی

EDI انجام گرفت. یکی از این روشها مجموعه ای ساده شده از

استانداردهای EDI را با نام EDI-SIMPL منتشر کرد[2 .[اگرچه

EDI-SIMPL به نسبت EDI سنتی بسیار ساده تر شده بود؛ اما،

هنوز به دلیل نیاز به افراد متخصص تنها قابل استفاده برای شرکت

های بزرگ بود. از سوی دیگر یک مشکل عمده در روشهای سنتی

EDI و EDI-SIMPL این بود که سناریو مبادله پیام ها قابل تغییر

نبوده، شرکای تجاری می بایست از قبل در مورد سناریو یا در واقع

ترتیب و چگونگی پیامهای مبادله شونده بین خود توافق می کردند و

پس از پیاده سازی سیستم امکان تعریف سناریو جدید وجود

نداشت[3.[با بوجود آمدن تکنولوژی های مبتنی بر XML ،ایدة استفاده

از XML در تجارت الکترونیک بسیار مورد استقبال قرار گرفت.

علت استفاده از XML ساده بودن پیاده سازی آن و نیز خوانا بودن پیام

های XML برای استفاده افراد غیر متخصص است؛ لذا، بسیاری از

شرکتهای متوسط و کوچک قادر به استفاده از آن هستند[4 .[با وجود

تمامی این خصوصیتها و قابلیتها، روشهای مبتنی بر XML دارای

نقاط ضعفی هستند.

هدف از این مقاله بیان روشهای سنتی وجدید در تجارت الکترونیک

شرکتها با هم، نقاط قوت و ضعف هر یک و ارائه راه حلهای مناسب

برای رفع نقاط ضعف این روشها می باشد.

2 -روش EDI : با گسترش تجارت و در نتیجه افزایش حجم

فرمهای کاغذی، نیاز به نیروی انسانی بیشتر و در نهایت کند شدن

زمان پاسخ به مشتریان، شرکتها به فکر استفاده از روش مناسب تری

جهت انجام مبادلات تجاری افتادند. اولین گام در این زمینه با بوجود

آمدن EDI برداشته شد. تعاریف مختلفی برای EDI وجود دارد. یکی

از مرسوم ترین تعاریف عبارت است از:

انتقال داده های ساخت یافته با استانداردهای پیام

رسانی توافق شده از یک آامپیوتر به آامپیوتر دیگر

از طریق الکترونیک و با آمترین دخالت انسان[1[

مبادله الکترونیکی داده ها، در واقع روشی است برای تبادل

اطلاعات تجاری متداول، با قالبی مشخصی، از یک آامپیوتر به

آامپیوتری دیگر. این قالب مشخص اطلاعات می بایست از قبل از

انجام مبادلة داده ها، توسط آامپیوترهای مبدأ و مقصد مورد توافق قرار

می گرفت. در مبادله الکترونیکی داده ها میتوان درخواستهای خرید،

فروش، فاآتورها و دیگر فرمهای آاغذی مورد استفاده در تجارت را

به صورت الکترونیکی مبادله آرد. هزینههای پایین ذخیره و بازیابی

اطلاعات، دقت اطلاعات، ارتباطات سریعتر و آاهش امور آاغذی از

جمله امتیازاتی است آه میتوان برای مبادله الکترونیکی داده برشمرد.

سه بخش عمده ای که عموما در EDI مطرح است عبارتند از

استانداردهای مورد استفاده در EDI نرم افزار مترجم و وسیله

ارتباطی[5 [که در ادامه به توضیح هر یک می پردازیم.

2-1 -استاندارد های EDI] 5 :[واقعیت EDI چیزی جز داده

های انتقال یافته از یک آامپیوتر به آامپیوتر دیگربه یک روش

ساخت یافته نیست؛ اما، از نقطه نظر فنی این امر نیاز به یک فرمت

و محتوای از پیش توافق شده بین دو طرف دارد.

برای جلوگیری از زیاد شدن فرمت های مخصوص به هر

شرآت، در اوایل دهه 60 و 70 میلادی، شرآتهای بسیار بزرگ

اقدام به تدوین استانداردهای مبادله پیام آردند آه منجر به وجود

آمدن استاندارد X12 ANSI در آمریکا، استاندارد GENCOD

در فرانسه، استاندارد SEDAS در آلمان و استاندارد

TRADACOMS در انگلستان گشت . سرانجام یک فرمت عمومی

آه مورد پذیرش همه باشد بوجود آمد آه استاندارد

نامیده شد. براساس لغات و دستور زبانی آه در 1 EDIFACT/UN

، برای 2 این استاندارد تعریف شده، پیامهای استاندارد ملل متحد

جایگزین شدن مستندات آاغذی معمول نظیر سفارش خرید، فاآتور

و ... بوجود آمده اند.

استانداردهای EDI محتوای مستندات متفاوت، نوع آد آردن

بخشهای متفاوت آن و دیگر روالهای ضروری را مشخص می

نماید. قوانین نوشتاری EDIFACT/UN در استاندارد ISO

9735 بطور آامل تدوین شده است .

2-2 -نرم افزار مترجم EDI]5 : [یکی از پیچیده ترین مراحل

4 و یا ترجمه آردن 3 در پیاده سازی EDI ،با عنوان منطبق آردن

شناخته می شود. درواقع اطلاعات ممکن است در یک بانک

اطلاعاتی رابطه ای ذخیره شده باشد؛ به همین خاطر، شرآتها

مجبورند تا آن اطلاعات را به قالب پیامهای استاندارد درآورند.

عموماً این مرحله به خاطر ساختار متفاوت داده ها در بانک و

پیامهای EDI استاندارد پیچیده است.

فروشندگان EDI نرم افزارهای خاصی بوجود آورده اند آه

عمل ترجمه داده ها را از فرمت خاص یک شرآت به فرمت عمومی

و بالعکس آسان می سازد. نرم افزار ترجمه EDI دو عملکرد عمده

دارد:

برای داده های خروجی، داده های الکترونیک

را به فرم استاندارد تبدیل می آند.

برای داده های ورودی، داده های EDI را به

فرمی آه قابل پذیرش برای نرم افزار داخلی

شرآت است تبدیل می آند.

در شکل1 عملکرد نرم افزار مترجم EDI تشریح شده

است[6.[

2-3 -وسیله ارتباطی در EDI]5 : [سومین بخش از محیط

EDI سیستم تحویل اطلاعات است آه شامل نرم افزار ارتباط راه

دور و پروتکل های عمومی ارتباطات است. پیامهای EDI مستقل

از زیر ساخت ها می باشند؛به عبارت دیگر، این پیامها می توانند

از طریق شبکه های مختلف و پروتکل های متفاوت انتقال یابند.

یکی از گزینه ها برای انتقال پیامهای EDI استفاده از شبکه

می باشد؛ آه در آن ارتباط شرآای تجاری 5 های ارزش افزوده

است. این راه حل برای سازمانهای بسیار 6 مستقیم و رو در رو

بزرگ آه تعداد مبادلات پیامها بین آنها بسیار زیاد است مناسب می

باشد. شبکه های ارزش افزوده یک ارتباط امن با ترافیک آنترل شده

و پشتیبانی های مختلف را فراهم می سازد؛ اما، از سوی دیگر نیاز

به هزینه و تجربه فراوانی برای اداره این شبکه ها وجود دارد.

بانک

اطلاعاتی

شرکت 1

فایل ساده

داده های

به فرمت

EDI

داده های

به فرمت

EDI

مترجم EDI

تبادل داده ها

بانک فایل ساده مترجم EDI

اطلاعاتی

شرکت 2

همانطور که اشاره شد، ارتباط بین شبکه های ارزش افزوده،

بسیار پرهزینه است. برای آاهش هزینه ها معمولاً اینترنت به

عنوان یک راه حل مناسب مطرح می باشد. اگر چه هنگامیکه حجم

مبادلات بین شرکای تجاری بالا باشد اینترنت بستر مناسبی برای

EDI نخواهد بود. از سوی دیگر اینترنت، از نظر امنیتی بسیار

ضعیف بوده و چون یک شبکة عمومی است برای استفاده از آن می

بایست روشی مناسب جهت امنیت داده ها در آن، بکار گرفته شود.

با این وجود اینترنت یکی از پر استفاده ترین وسایل ارتباطی برای

EDI محسوب می گردد.

2-4 -نقاط ضعف EDI : یک مشکل عمده در روشهای سنتی

EDI این است که سناریو مبادله پیام ها قابل تغییر نبوده، شرکای

تجاری می بایست از قبل در مورد سناریو یا در واقع ترتیب و

چگونگی پیامهای مبادله شونده بین خود توافق می کردند و پس از پیاده

سازی سیستم امکان تعریف سناریو جدید وجود نداشت[3 .[از سوی

دیگر همانطور که بیان شد بوجود آورندگان EDI می خواستند تا تمامی

زمینه های تجاری را پوشش دهند و لذا استانداردهای آنها بسیار

گسترده بوده و عملاً از لحاظ پیاده سازی برای شرکتهای کوچک و

متوسط به صرفه نبود. هزینه زیاد خرید و نگهداری EDI از دیگر

نقاط ضعف این روش است، بطوریکه تنها شرکتهای بزرگ قادر به

استفاده از آن می باشند. نیاز به افراد متخصص برای درک مفهوم

پیامهای EDI نیز موجب می شد که شرکتهای کوچک و متوسط قادر

به استفاده از آن نباشند.

3 -روش EDI-SIMPL]2 : [همانطور که قبلا نیز بیان

شد پیامهای EDI گستره بزرگی را شامل می شوند اما این

گستردگی به بهای از دست دادن سادگی و وضوح پیامها می باشد؛

به همین جهت تلاشهایی برای ساده تر کردن این پیامها انجام

گرفت. از جمله سازمانهای پیشقدم در این زمینه، سازمان بین

المللی شماره گذاری کالا می باشد که با ساده سازی استاندارد

EDIFACT مجموعه ای استاندارد با نام EDI-SIMPL ایجاد

نمود. در واقع ایدة EDI-SIMPL از این اعتقاد شکل گرفت آه

80 %نیازها تنها با استفاده از 20 %از عناصرموجود در

استاندارد EDIFACT قابل برآورده شدن است و اغلب تراآنشهای

تجاری آه بطور روزمره بوسیلة استاندارد EDIFACT انجام می

گیرد، بسیار پیجیده تر از آنی است آه لازم است باشد. برای مثال

تکرار توضیحات آالا و یا سایر اطلاعاتی آه شریک تجاری آنها را

می داند در هر سفارش و یا هر فاآتور آالا، آاری غیر ضروری

است. بطور کلی، در استاندارد EDI-SIMPL ،اصول ساده سازی

عبارتند از:

اقلام داده ای که به آنها احتیاجی نیست از پیام

ها حذف می شوند.

اطلاعاتی که بین پیامهای مختلف ثابت است و

یا به عبارت دیگر یک حالت پایدار دارد، از

پیامها حذف شده و در عوض، ارجاعات به این

اطلاعات به پیامها اضافه می شوند.

اطلاعات ثابت که در بالا اشاره شد در قالب یک سری فایل

نگهداری می شوند که از طریق فرایند جداگانه ای بین 1 اصلی

شرکای تجاری مبادله می گردند. این مبادله تنها یک مرتبه، هنگام

ایجاد ارتباط بین شرکای تجاری انجام می گیرد. در صورت لزوم

این فایلها می توانند طی پیامهای جداگانه ای، بِروز شوند. به

عبارت دیگر در این روش با حذف تمامی اطلاعات اضافی و

تکراری از خود پیامها و قرار دادن آن در یک فایل اصلی به ساده

سازی پیامهای EDI پرداخته شده است. این فایل اصلی می تواند

جداگانه مورد دسترس و پردازش قرار گیرد (مثلاًاین فایل می تواند

همان آاتالوگ آالا، فایل قیمتها و ... باشد). پس از فرستادن این

فایل اصلی، تمامی پیامهایی رد و بدل شونده می توانند بسیار ساده

بوده و به راحتی پردازش شوند. مثلاً یک پیام سفارش EDI تنها

لازم است مقداری اندآی اطلاعات شامل شماره خریدار، فروشنده

آالاهای سفارش داده شده، شماره محل تحویل، شماره سفارش،

تاریخ و زمان تحویل و مقدار آالای سفارش داده شده باشد.

اطلاعات دیگر نظیر نام آامل کالا، آدرس و توضیحات آالا، تنها

در فایل اصلی قرار می گیرند و در طی یک فرایند جداگانه قبل از

مبادله پیامهای EDI مبادله می گردند.

دومین شرط لازم در EDI-SIMPL عبارت است از اینکه،

یک پیام EDI-SIMPL نمی بایست شامل داده هایی باشد آه

نیازمند دخالت انسان است. پردازش اتوماتیک تنها زمانی امکان

پذیر است آه تمامی اطلاعات بصورت آد شده درآیند؛ به همین

دلیل، استاندارد EDI-SIMPL استفاده از کدهای استاندارد برای

توصیف کالاها و یا شرکای تجاری را توصیه می کند. به عنوان

مثال از جمله کد های استانداردی که برای شناسایی کالاها بکار می

روند می توان به EAN اشاره کرد.

سومین نکته در EDI-SIMPL این است آه این استاندارد

سعی در ترآیب آردن پیامها در یک پیام می آند؛ درحالیکه، این

پیامها در EDI می بایست بصورت جداگانه فرستاده شوند. بعلاوه،

داده های اصلی سفارش ها نیز می تواند برای تراآنش های وابسته

استفاده گردد؛ به عبارت دیگر، با استفاده از عناصر داده های

اصلی در پیامها، هم امکان آاهش تعداد پیامها وجود دارد و هم

عناصر داده ای.

به عنوان یک مثال از EDI-SIMPL می توان به فرایند

دستور خرید اشاره نمود. در پیام دستور خرید، خریدار اقلام کالا،

مقادیر مورد نیاز، تاریخ تحویل و غیره را در قالب یک پیام

الکترونیکی برای فروشنده ارسال می کند. این فرایند در شکل 2 آمده

است[7:[

شکل 2 -فرآیند خرید در استاندارد EDI-SIMPL

مراحل مبادله به این صورت است که اگر قبلاً فایلهای اصلی بین

خریدار و فروشنده مبادله نشده باشد، ابتدا این فایلها مبادله می شود.

چنانچه این فایلها تغییر کرده باشند عملیات یکسان سازی آنها انجام می

گیرد. پس از این مرحله خریدار با فرستادن پیام خرید برا ی فروشنده

که شامل اقلام کالاها، مقادیر مورد نیاز، تاریخ تحویل و غیره است

تقاضای خرید کالاهای خود را می نماید. فروشنده با دریافت این پیام آن

را پردازش کرده و یک پیام پاسخ دستور خرید را که نشان دهندة

دریافت پیام دستور خرید و قبول یا رد این درخواست است، برای

خریدار ارسال می کند. در ادامه اگر این سفارش را پذیرفته باشد،

صورتحساب را در قالب یک پیام برای خریدار ارسال می کند. خریدار

با در یافت پیام صورتحساب، دستور پرداخت پول را در قالب یک پیام

دستور پرداخت، به موسسة مالی طرف قراردادش ارسال می کند و

فروشنده را توسط یک پیام اطلاع پرداخت، از آن مطلع می کند. به این

ترتیب عمل خرید انجام می گیرد.

SIMPL- تاندارداس اگرچه : SIMPL-EDI ضعف نقاط- 1-3

EDI نسبت به استاندارد EDI بسیار ساده تر می باشد با این وجود

هنوز برای مشکلات دیگر EDI راه حلی ارائه نکرده است. در واقع

به جز گستردگی و حجم مبادلات بیهوده که در این استاندارد از بین

رفت، هنوز مشکلات اصلی EDI یعنی ثابت بودن سناریو مبادله پیام

ها و لزوم توافق سناریوها پیش از پیاده سازی، هزینه زیاد خرید و

نگهداری EDI و نیاز به افراد متخصص برای درک مفهوم پیامهای

مبادله شونده، هنوز هم در این استاندارد وجود دارد؛ لذا، با بوجود آمدن

تکنولوژی XML ، روشهای مبتنی بر XML در تجارت الکترونیک

شرکتها با هم مورد استقبال قرار گرفت، که در بخش بعد به آنها خواهیم

پرداخت.

4 -روشهای مبتنی بر XML : همانطور که بیان شد اگرچه

EDI-SIMPL به نسبت EDI سنتی بسیار ساده تر بود اما هنوز

برای مشکلات اساسی دیگر EDI راه حل مناسبی ارائه نکرده بود. با

بوجود آمدن تکنولوژی های مبتنی بر XML ایدة استفاده از XML در

تجارت الکترونیک شرکت با شرکت بسیار مورد استقبال قرار گرفت.

علت استفاده از XML ساده بودن پیاده سازی آن و نیز خوانا بودن پیام

های XML برای استفاده افراد غیر متخصص است[4 .[لذا، بسیاری

از شرکتهای متوسط و کوچک قادر به استفاده از آن هستند. البته، با

وجود تمامی این خصوصیتها و قابلیتها، روشهای مبتنی بر XML

دارای یک نقطه ضعف بزرگ هستند و آن عدم وجود یک استاندارد

مشخص جهت کنترل مفهوم پیامهای رد و بدل شونده تجاری است.

برای رفع این کمبود، شرکتهای بزرگی همچون ebXML]8 [و

Net Rota]9 [ساختار و لغتنامه مخصوص به خود را تعریف

کرده اند. در این لغتنامه ها عناصر پیامهای تجاری و خصوصیات هر

یک از این عناصر مشخص می شود. این لغتنامه ها بر روی یک

مخزن عمومی قرار می گیرند[10 .[همانگونه که در شکل 3 مشخص

شده است جهت انجام مبادلات تجاری، دو شرکت تجاری می توانند با

مراجعه به این مخزن عمومی، مفهوم پیامهای مورد نظر خود را

مشخص کنند[11 .[

شکل3 -استفاده از انباره عمومی جهت تبادل پیام

همانطور که مشاهده می شود در مرحله 1 ،یک کاربر یا یک

برنامه نرم افزاری در شرکت 1 مخزن عمومی را برای آن دسته از

اشیاء تجاری که می خواهد در پیامهای خود با شریک تجاریش(شرکت

2 (استفاده کند، مورد پرس و جو قرار می دهد. در مرحله 2 ارجاعات

خریدار

فروشنده

مبادله و یکسان سازی

فایلهای اصلی

دستور خرید

پاسخ دستور خرید

فاکتور

باز فرستادن فاکتور

موسسه مالی

دستور پرداخت

شرکت 1

مخزن

سراسری

شرکت 2

1

2

3

به اشیاء فوق که در مرحله 1 بدست آمده به شرکت 2 فرستاده می شود.

در مرحله 3 ،شرکت 2 ارجاعات به اشیاء تجاری را ذخیره می کند تا

از آنها برای نگاشت پیامهای دریافتی از شرکت 1 با استفاده از مخزن

عمومی استفاده کند[11.[

همانطور که در بخش 2-4 اشاره شد، یک مشکل عمده در

روشهای سنتی EDI این است که سناریو مبادله پیام ها مشخص نبوده،

شرکای تجاری می بایست از قبل در مورد سناریو یا در واقع ترتیب و

چگونگی پیامهای مبادله شونده بین خود توافق می کردند. در روشهای

مبتنی بر XML این محدودیت وجود ندارد و تمامی سناریو ها بر

روی مخزن عمومی قرار می گیرند. به این ترتیب شرکتها قادر خواهند

بود تا با جستجو در این مخزن شرکتهایی که نوع خاصی از سناریو ها

را پشتیبانی می کنند بیابند. از سوی دیگر این امکان وجود دارد که

شرکتها بتوانند سناریو های جدید بر اساس نیازهای خود ایجاد کرده و

آن را بر روی این مخزن عمومی قرار دهند.

می توان برای کنترل توالی پیامها یا در واقع این سناریو پیامها

استفاده نمود. برای نمونه در مثال 1 نوعی خاص از فایلها به نام XSD

زیر قسمتی از یک فایل XSD که شامل سناریو مبادله کلید است،

آورده شده است:

یکی دیگر از مشکلات موجود در روشهای مبتنی برXML این

است که امروزه اکثر روشهای مبتنی بر XML برای کنترلهای

DTD استفاده می کنند. با وجود اینکه فایلهای 2 ساختاری از فایلهای

DTD در توصیف ساختاری پیامها بسیار کمک می کنند و ساختار کلی

عناصر و نوع آنها را مشخص می نمایند اما، دارای نقاط ضعف

بزرگی هستند، که در بخش بعد به توضیح آنها خواهیم پرداخت.

ازدیگر مشکلات مطرح در روشهای مبتنی بر XML نبود یک

سیستم امنیتی مناسب برای انجام مبادلات تجاری در درون زبان

XML است[12 .[در بخشهای بعدی برای این مشکلات راه حل

مناسبی ارائه خواهد شد.

 1

 XML Schema Definition

2

 Document Type Definition

4-1 -استفاده از DTD]13 :[همانطور که دربالا اشاره شد،

فایلهای DTD دارای نقاط ضعفی هستند. این نقاط ضعف موجب می

گردد که استفاده از این فایلها برای کنترل ساختاری مناسب نباشد از

جمله این مشکلات می توان به موارد زیر اشاره نمود:

f انواع داده آن بسیار محدود است ( تنها انواع کاراکتر و

رشته را پشتیبانی می کند)

f تعداد عناصر در آن کاملا مشخص نیست

f ترتیب عناصر را نمی توان مشخص نمود

با توجه به این مشکلات در این مقاله، استفاده از فایلهای XSD

پیشنهاد شده است. استفاده از ساختار XSD نه تنها مشکلات مورد

اشاره در فایلهای دی را ندارد، بلکه امکاناتی عالی را برای کنترلهای

مفهومی فراهم می سازد. از جملة این امکانات می توان موارد زیر را

برشمرد:

* قابلیت گسترش برای افزودن عناصر جدید

* بر اساس ساختار XML بودن

* پشتیبانی انواع داده ها

3 ? پشتیبانی فضای نام

ساختار XSD بطور کلی دارای خصوصیات زیر است :

* عناصری که در متن XML ظاهر می شوند را مشخص

می کند.

* خصوصیات هر یک از عناصر متنهای XML را مشخص

می کند.

* مشخص می کند که چه عنصری فرزند کدام عنصر است.

* ترتیب ظهور عناصر فرزند را مشخص می کند.

* تعداد عناصر فرزند را مشخص می کند.

* مشخص می کند کدام عنصر خالی وکدام عنصر دارای

مقدار است.

برای تعریف هر عنصر و هر 4 ? پشتیبانی انواع دادها

 . 5 خصوصیت

را برای هر عنصر و هر 7 یا ثابتی 6 ? مقدار پیشفرض

خصوصیت تعریف می کند.

ساختار XSD اولین بار توسط شرکت میکروسافت مطرح

این ساختار مورد 8 گردید؛ اما در سال 2001 از سوی کنسرسیوم وب

بازنگری و تصویب قرار گرفت و بطور رسمی پیشنهاد شد.

در مثال زیر قسمتی از یک فایل XSD آمده است.

<xs : element name=”Buyer” id=”E8787987

minOccurs=”1” maxOccurs=”1>

<xs : ComplexType>

<xs : Sequence>

<xs : element name = “Code” id =”E8787984

type=”integer” minOccurs=”1

maxOccurs=”1>

<xs : element name = “Name” id =”E8787985

type=”string” minOccurs=”0

maxOccurs=”1>

</xs : Sequence>

</xs : ComplexType>

</xs : element>

4-2 -امنیت: لازمه تجارت الکترونیک امنیت داده ها است. با توجه

به مشکلات موجود امنیتی در فایلهای XML ،دراین مقاله پیشنهاد می

شود برای اطمینان از صحت پیامها و جلوگیری از دستکاری آنها

بوسیله اشخاص دیگر از یک کلید متقارن استفاده گردد. برای تبادل این

کلید متقارن در ابتدای هر سناریو، پیامهایی مبادله می شود.برای مبادله

از الگوریتم Hellman-Deffie استفاده می شود[14 .[این الگوریتم

برای ایجاد 1 یک روشی مناسب و امن بر اساس ریاضیات پیمانه ای

کلید مشترک فراهم می سازد.

پس از ایجاد کلید متقارن فرستنده، پیام XML را با استفاده از

یک تابع درهم کننده و کلید مشترک رمز می کند. در سمت گیرنده نیز

پیام با استفاده از کلید مشترک وهمان تابع درهم کننده رمز گشایی می

گردد.

5 -نتیجه : اگرچه تجارت الکترونیک از ابتدای بوجود آمدن تحولی

عظیم یافته است، با این وجود هنوز راهی دراز در پیش رو دارد.

تجارت الکترونیک شرکت با شرکت با روش EDI پا به عرصه وجود

گذاشت. با توجه به گستردگی بسیار پیامها در این روش، استاندارد

EDI-SIMPL مطرح گردید که هدف آن کاهش حجم داده های

تکراری و اضافی و افزایش کارآیی روش EDI بود. با بوجود آمدن

تکنولوژی XML و با توجه به خصوصیات و ویژگیهای قابل توجه

آن، روشهای جدید همگی بر اساس استفاده از XML در مبادله پیامها

هستند. این روشها نیز دارای نقاط ضعفی هستند که در این مقاله علاوه

بر بیان آنها راه حلهای مناسب نیز مطرح گردیده است.

 1

 Modular

6 -مراجع

[1] Chris Nelson| "The ABC of EDI"|

http://www.edi.wales.org/feature4.htm

[2] Whittle J.| "Simpl-EDI Introduction to Concepts

and Principles"| ecentre UK| 1999|

http://www.ebxml.org/project_teams/core_compo

nents/simpl-edi.pdf

[3] Goldfarb F.| Prescod P.| “The XML Handbook”|

Prentice Hall| 2000.

[4] Tim Weitzel |"A Communication Architecture for

the Digital Economy 21st century EDI"| IEEE|

Proceedings of the 33rd Hawaii International

Conference on System Sciences| 2000.

http://www.computer.org/proceedings/hicss/0493/

04936/04936020.pdf

[5] "Ecommerce standards"|

http://www.issswareness.cenorm.be/guidance/guidance_standards.

htm

[6] White Paper| "The FMS Electronic Data

Interchange Guidebook"| U.S. Department of the

Treasury Financial management Service| 1996

[7] "Business Information Flow and Simpl-EDI"|

ecentre| UK

[8] www.ebxml.org

[9] www.rotanet.org

[10] David Webber| Anthony Dutton "Understanding

ebXML| UDDI| XML/EDI"| October 2000|

http://www.xml.org/xml/feature_articles/2000_110

7_miller.shtml

[11] "Electronic data interchange repositories"|

http://www.dcnicn.com/lamp/cals_97f/task11/htm

l/Fbsr_udef/Repos-03.htm

[12] Ernesto Damiani | “Design and Implementation of

an Access Control Processor for XML

Documents”| 2003|

http://www9.org/w9cdrom/419/419.html.

[13] http://www.w3schools.com

[14] Jerry Crow| “Prime Numbers in Public Key

Cryptography an Introduction”| 2003|

http://www.giac.org/practical/GSEC/Gerald_Crow

_GSEC.pdf


تجمیع شناسنامه کامپیوتر جمع آوری خودکار فروش کاشی مساجد ایجاد شناسنامه تجهیزات کاشی مسجدی هلپ دسک سازمانی هلپ دسک IT Help Desk کاشی سنتی ایرانی مدیریت تجهیزات IT مدیریت تجهیزات آی تی کارتابل درخواست ها کارتابل درخواست های IT جمع آوری خودکار نرم افزارها جمع آوری سیستم های شرکت جمع آوری سیستم های سازمان تجمیع اطلاعات تجمیع اطلاعات IT تجمیع کامپیوترها مدیریت IT سیستم جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم مدیریت کلان IT سیستم مدیریت فنآوری اطلاعات ابزار مدیران IT ابزار مدیران فنآوری اطلاعات سامانه تجمیع خودکار شناسنامه جمع آوری سیستم کامپیوتر
All Rights Reserved 2022 © Tajmie.ir
Designed & Developed by BSFE.ir