02188272631   09381006098  
تعداد بازدید : 36
10/2/2023
hc8meifmdc|2011A6132836|Tajmie|tblnews|Text_News|0xfdff0063050000006d08000001000400

چالشهای شبکه ی اینترنت در راستای توسعه

نویسنده : جان سولر

رییس اتحادیه بینالمللی ارتباطات از راه دور "ITU"

سال انشار: اکتبر 1999

چکیده

پیدایش اینترنت از لحاظ اهمیت آن برای جامعه با توسعه کامپیوتر شخصـی، تلفـن و حتـی دسـتگاه چاپ مقایسه شده است. اما توضیح این نکته به کسانی که هرگز از آن استفاده نکردهاند مشکل اسـت که چگونه اینترنت میتواند زندگیها را تغییر دهـد، شـغلهـای جدیـد بیافرینـد و یـا خـانواده هـای دورافتاده از یکدیگر را به هم نزدیک کند. بـرای کسـانی کـه اسـتفاده از آن را شـروع کـردهانـد و از استیصال اولیه که مربوط به استفاده از هر فنآوری جدید است گذاشتهاند، اینترنت مـیتوانـد تمـامی این کارها و حتی بیشتر از آن را انجام دهد.اما اینترنت برای مناطقی از دنیا کـه عرفـاً فقـط دسترسـی محدودی به فنآوریهای اطلاعات و ارتباطات داشته اند چه میتواند انجـام دهـد؟ از لحـاظ نظـری اینترنت میتواند در کشورهای در حال توسعه گسترش یابد و دسترسی به آن بیشتر شود به دلیل آنکه خدماتی نسبتاً ارزان، چند منظوره و از لحاظ تکنیکی پربازده ارائه میدهد که ارتباط تلفنـی اسـتاندارد را کامل مینماید. علاوه بر آن اینترنت میتواند برای مشاغل در کشورهای در حال توسعه این امکـان را فراهم کند که با جهش به درون جریان اصلی توسعه راه یابند چرا که تجارت اینترنت به آنان ایـن امکان را میدهد که کالاها و خدمات خود را مستقیماً به مشتریان بفروشـند. اینترنـت همچنـین نویـد فراوانی در تسهیل ارائه خدمات پایهای میدهد خدماتی مانند سلامت و آموزش که اکنون به صـورت نامساوی تقسیم میشود، در این نگاه آرمان شهری، اینترنت راهی برای همـوار کـردن زمـین بـازی و جبران کاستیهای دنیای در حال توسعه است کاستیهایی چون فاصله از بازار، کمبود زیرساخت های پایهای، ظرفیت کم استفاده شـده و غیـره امـا ایـن دیـدگاه چقـدر واقعگرایانـه اسـت؟ ماننـد دیگـر فنآوریهای جدید، اینترنتز توان بالقوهای در حمایت از فعالیتهای توسـعه دارد امـا در عـین حـال واجد چالشهای جدی و تهدیدهایی برای مؤسسات موجود است. به عنوان مثال آیـا اینترنـت بـرای متصدیان ارتباطات دور عامه "PTO "در کشورهای در حال توسعه، «هزینه» دارد؟

در موقعیتهایی که منابع محدود است آیا عمل بیمارستانهـا و یـا مـدارس در کشـورهای در حـال توسعه در پرداختن برای ارتباط اینترنتی قابل توجیه است؟ این گزارش تأثیر کنونی و آینده توسعه اینترنت در حوزه های اجتمـاعی و اقتصـادی ماننـد تجـارت، سلامت و آموزش را بررسی مینماید و مؤلفه هایی را کـه اینترنـت را از خـدمات ارتباطـات موجـود متفاوت میسازد و همچنین موقعیت انتشار کنونی در اطراف دنیا را تحلیل مینمایـد. در نهایـت ایـن گزارش تأثیر بالقوه اینترنت را برPTOهـای کشـورهای درحـال توسـعه بررسـی کـرده و برخـی از چالشهای مقرراتی ایجاد شده به وسیله ماهیت منحصربهفرد این فنآوری جدید انقلابی را میکاود. کلید واژه ها: چالشهای شبکه، اینترنت در راستای توسعه، فن آوری زیر بنایی، اینترنت و سلامتی

1ـ چه چیز خاصی در مورد اینترنت وجود دارد؟

برای پرداختن به این سؤال که چه چیز اینترنت را مخصوص ساخته خوب است به مسئله مربوط بـه آن بپردازیم. چه چیز اینترنت را با دیگر خدمات ارتباطات دور ماننـد شـبکه تلفـن عمـومی متفـاوت میسازد؟ تفاوتهای چندی در این زمینه وجود دارد. فنآوری زیربنایی: هم اینترنت و هم شبکه تلفن اساساً خطوط سیمی یکسان دارند اما وسایل متصل شده به آن سیمها و استفاده هایی که از آنها میشود، متفاوت است. در اینترنت پیامهـا بـه بسـته هـای رقومی داده ها شکسته میشود که به معنای آن است که میتوان از خطوط سـیمی بـه صـورت بسـیار کاراتری برای انتقال حجم بسیار بیشتری از اطلاعات با هزینه پایینتر استفاده کرد. قیمتگذاری: PSTN عرفاً بر اسـاس اسـتفاده قیمـتگـذاری مـیشـود در مقابـل اصـل حـاکم بـر قیمتگذاری بر دسترسی اینترنتی بر اساس قیمـت ثابـت اسـت. مـدل قیمـتگـذاری بـه اصـطلاح عمدهفروشی نیز در آن متفاوت است. سرویسدهنده در پایان ارتبـاط تلفنـی مشـخص دسـتمزدی را برای انجام کار دریافت میکند. در مقابل در اینترنت تقریباً جریان نقدی بـر اسـاس ایـن کـار وجـود ندارد. در شبکه تلفن، کشورهای در حال توسعه دریافتکنندگان خالص جریانات مالی هستند امـا در اینترنت آنان پرداخت را برای حمل ترافیک انجام میدهند. جریانهای ترافیک و جریان های ارزش: در اغلب تماسهای تلفنی جریان ترافیکی بین تلفنکننـده و طرف مقابل تقریباً به طور مساوی است اما در مورد جستجو کردن در شبکه جریان ترافیـک بسـیار نامتقارن است و جریان اصلی به سمت طرفی است که تماس را آغاز کرده است که بیشترین ارزش را از تماس نیز کسب میکند

آمریکا محوری: چه از نظر مکان کاربران اینترنت، پایگاه های اینترنتی و یـا جهـت جریـان ترافیـک، ایالات متحده بیشترین سهم را در اینترنت دارد. این موضوع در فراینـد سیاسـتگذاری نیـز کـه در آن تمامی تصمیمگیریهای اصلی تاکنون در ایالات متحده اتخاذ شده است نیز نمود پیدا میکند. سرعت پراکنش: در حالیکه برای تلفن نزدیک به 75 سال طول کشید تـا بـه رقـم 50 میلیـون کـاربر برسد برای شبکه جهانی اینترنت رسیدن به آن رقم فقط چهارسال طول کشید. "شـکل1 را ببینیـد". از لحاظ عرضه در این معادله تعداد حاملان بینالمللی به بـیش از 1500 در 1999 رسـید امـا هنـوز راه بسیاری تا رسیدن به رقم تخمینی 17000 فراهم کننده خدمات اینترنتی "1ISP "کـه در سراسـر دنیـا رشدی قارچ گونه داشتهاند وجود دارد.

شکل1 :رشد اینترنت: نمونه ی غیرتجربی و اثرگذار

مقادیر رشد مرکب سالیانه 98 ـ 1990 و تعداد سالها برای رسیدن به رقم 50 میلیون کاربر

تعداد سالها برای رسیدن به رقم 50

میلیون آاربر

74 تلفن

38 رادیو

 16

کامپوتر شخصی

13 تلویزیون

4 شبکه گستره ی جهانی

 

میزان رشد مرآب سالیانه 98 ـ 90

6 %خطوط تلفن

52 %مشتریان تلفن

81 %دارندگان اینترنت

 

2ـ اینترنت در کشورهای در حال توسعه

در مقیاس جهانی، رشد اینترنت تقریباً یک پدیده است. شـبکه از 213 کـامپیوتر میزبـان و چنـدهزار کاربر در آگوست 1981 به بیش از 56 میلیون میزبان اینترنت در جولای 1999 افـزایش یافتـه اسـت، "شکل2 جدول چپ" که از حدود 190 میلیون کاربر اینترنتی پشتیبانی مـیکنـد. احتمـالاً از ایـن هـم تحسینبرانگیزتر تعداد کشورهای مرتبط با شبکه جهانی است. از فقط حدود 20 کشور در سال1990 به 200 کشور در جولای 1999 رسیده است. گرچه این ارقام تحسینبرانگیز است اما نگاهی دقیقتـر به شکل 2" جدول راست" تنوع بسیاری را در تعداد میزبانان بین مناطق کمدرآمـد و پردرآمـد نشـان میدهد. به عنوان مثال در فرانسه تعداد میزبانان به اندازه تمامی آمریکای لاتین و کارائیـب اسـت. در سه کشور بسیار پیشرفته آسیا ـ منطقه اقیانوس آرام "استرالیا، ژاپن و زلاندنو" میزبانان اینترنتی بیشتری از تمامی کشورهای دیگر منظقه بر روی هم وجود دارد و در نیویورک تعداد استفادهکنندگان اینترنت بیش از تمام آفریقاست.اکثریت میزبانان اینترنت در کشورهای توسعه یافته هستند که نشـان مـیدهـد ثروت و آموزش عوامل اصلی در انتشار اینترنت است. تمامی کاربران اینترنتی نشان می دهد که آنـان به طور متوسط ثروتمند، تحصیلکرده و همچنین جوان، شهری و مذکر هستند.

موانع افزایش استفاده از اینترنت چیست؟ طبقهبندی دقیق موانع مختلف بر اساس سـطح اقتصـادی و توسعه اجتماع فرق میکند اما کاربران در سراسر دنیا متفقالقولند که قیمت دسترسی به اینترنت مـانع اصلی است.

قیمتهای دسترسی به اینترنت برای کاربر نهایی میتواند به سه بخش تقسیم شود: سختافزار/نرمافزار، دسترسی به اینترنت، هزینه تلفن. در مقایسه هزینه های اتصال در کشورهای در حال توسعه بسیار بـالاتر اسـت. در حالیکـه قیمـتهـا ممکن است به طرز فاحشی از لحاظ میزان مطلق با یکدیگر متفاوت نباشد. اما شـکاف وسـیعی بـین کشورهای فقیر و غنی در مورد هزینه ها وجود دارد وقتیکه درآمد سرانه در نظر گرفته شود

توجه: در جدول سمت چپ داده ها مربوط به ژانویه سال بعد است. روش جدیدی برای اندازهگیـری میزبانان اینترنت از ژانویه 1998 به بعد استفاده شده است. دامنه سطح بـالای ثبـتنـامکننـدگان بـین کشورها بر طبق ثبتنام در سپتامبر 1997 تقسیم شده است.

کمبود زیر ساختها، خصوصاً خطوط تلفن، مـانع بزرگـی بـرای افـزایش دسترسـی بـه اینترنـت در کشورهای در حال توسعه است. دیدپذیری اینترنت و رشد آگاهی از اهمیت فنآوریهای اطلاعات و ارتباطات برای توسعه اجتماعی ـ اقتصادی، باعث تغییراتی در سیاستگذاری، به منظور افزایش عرضه شبکه های تلفن شده است. کشورها از طریق گزینه های متعددی از قبیل اعطای آزادیهای بیشـتر بـه متصدیان برای سرمایهگذاری دوباره درآمدهای خود و جذب سرمایه های جدید از بخـش خصوصـی به وسیله فروش سهام در شرکتهای تلفن دولتی و / یا مجوز وارد شدن شرکتکنندگان جدید با این مسئله دست به گریبانند. در اختیار بودن مطالب به زبان مناسب نیز بر انتشار اینترنت تأثیر میگـذارد. در هر صورت اگر نتواند مطلبی را به زبان خود بیابید و نتوانید زبـانهـای دیگـر را بخوانیـد چگونـه میتوانید از اینترنت استفاده کنید؟ بر اساس تحقیقی که به وسـیلهSociety Internet انجـام شـده است بیش از هشتاد درصد صفحات اینترنت به زبان انگلیسی است در حالیکه زبان مـادری فقـط 57 درصد از کاربران اینترنت، انگلیسی است، یک نکته قابل توجه آن است که کشـورهایی کـه بـالاترین سطح دسترسی اینترنتی را دارند دارای بیشترین تعداد جوایز بزرگ نیز هستند. غلبه بر انزوای فیزیکی و روانی عامل مهمی در استفاده از اینترنت به شمار میرود. این مسئله ممکن است بـرای کشـورهای در حال توسعه خبر خوبی باشد چرا که اغلب بحث می شود که این کشورها از لحـاظ اقتصـادی در انزوا به سر میبرند و از کمبود اطلاعات رنج میبرند.

3ـ اینترنت برای تجارت الکترونیک

مفهوم داد و ستد و تجارت الکترونیک چیز جدید نیست. هرچند که رشد سریع اینترنت تـوان بـالقوه آن را در این زمینه نویدبخشتر نموده است. اکنون به صورت گستردهای بیان میشود کـه اینترنـت و تجارت الکترونیک، تجارت به سبک سنتی و زندگی مشـتری را تغییـر خواهـد داد. بـا یـک تخمـین فروش بر اساس اینترنت به 43 بیلیون دلار آمریکا در 1998 رسید و انتظار میرود به 95 بیلیـون دلار آمریکا در 1999 برسد. اغلب تحلیل گران پیشبینیهای خود را در مـورد تجـارت آن لایـن در ده ه آغازین قرن بیستو یکم بین 1تریلیون دلار آمریکا تا 3 تریلیون بالا بردهاند. پیشبینـی مـیشـود کـه میزان رشد خصوصاً در آسیا بالا باشد

اینترنت امکانات اقتصادهای در حال توسعه برای شرکت در اقتصاد در حال رشد دیجیتال را افـزایش میدهد. تجارت الکترونیکی بر اساس اینترنت احتمالاً رشد اقتصادی و خدمات اجتماعی را بـه طـرز قابل ملاحظهای در کشورهای در حال توسعه ارتقاء مـیدهـد. موقعیـتهـای جدیـد صـادرات بایـد سرمایهگذاریهـای محلـی و خـارجی جدیـد را جـذب و در نتیجـه رشـد را افـزایش دهـد. اغلـب شرکتهای صنعتی بزرگ در کشورهای در حال توسعه در حال حاضر از اینترنت استفاده میکننـد و آنچه احتمالاً تعجت برانگیز است آن است که فزایندهای از شرکتهای کوچک و متوسط نیز کاربران اینترنت شدهاند. تجارت اینترنتی در تمامی بخشهای اقتصادی به صورت مساوی نفوذ نکرده اسـت. بخشهایی که پیشبینی میشود بیش از 150 درصد در سال رشد داشته باشند عبارتند از: سخت افزار و نرم افزار کامپیوتر، مستغلات، خدمات انتشار و اطلاعات، جذب سرمایه و خدمات اینترنتی. صنعت جهانگردی که به صورت فزایندهای به عنوان منبع مهمی برای رشد کشورهای در حال توسعه در آمده نیز آماده است که به وسیله تجارت الکترونیک ترقی بسیار پیدا کند. تحلیل گـران پـیشبینـی میکنند که صنعت گردشگری حدود 30 ـ 20 درصد کل درآمد آن لاین در سال 1997 را باعث شده باشد. فروش آن لاین وابسته به گردشگری انتظار میرود که تقریباً به 9 بیلیـون دلار آمریکـا در سـال 2002 برسد. خدمات مالی حوزه دیگری است که دارای قابلیت رشد بسیاری در دنیای آن لاین است و بانک الکترونیک در حال حاضر در بسیاری از کشورهای درحال توسعه وجود دارد و این امکـان را برای مشتریان فراهم میسازد که صورت حسابهای خود را به وسیله اینترنت بپردازند. حسابهـای بانکی خود را از آن طریق چک کنند و یا نقدینگی خود را انتقـال دهنـد

تجارت اینترنتی برای شرکتها چه معنایی دارد؟ منافع تجارت الکترونیکی مسلماً بسیار جذب کننده است. تجارت اینترنتی میتواند به وسیله کاهش هزینه های انتقال و تولید، تسهیل ورود به بازار، بهبود خدمات به مشتری، گسترش پوشش جغرافیایی و ایجاد سرمایه بالقوه جدید، تا حد زیادی میزان بازدهی را بهبود بخشد

گرچه توان بالقوه تجارت الکترونیکی به نظرنویدبخش میرسد چالشهای بسیاری نیز هنوز وجود دارد. موانع تجارت الکترونیک تاحدودی مشابه موانع استفاده از اینترنت به طور کلی است. اما برخی از چالشها مخصوص تجارت الکترونیک است و شامل نیاز به چهارچوب مالی و قانونی برای نقل و انتقال مالی از طریق اینترنت و فراهم نمودن دسترسی بازار و تدارکات برای دادوستد است.

کشورهای درحال تسعه با هدف ارتقاء تجارت الکترونیک میباید در کوتاه مدت در دو جبه ه فعالیت نمایند. یکی آنکه زیرساختهای ارتباطی و قابلیت دسترسی را بهبود بخشد و دیگر آنکه با تنظیم وضعیت قانونی، مالی و تدارکاتی آن را مناسب با نیازهای دادوستد آن لاین نمایند. در درازمدت مسلماً میباید به برخی ازموقعیتهای زیرساختی برای شکوفایی تجارت جهانی ـ مانند بهبود آموزش و مهارتهای کامپیوتری بپردازند

4ـ اینترنت و سلامتی

یک ورزشکار جوان و برومند در وضعیتی حاد به بیمارستان آورده شد. وی دارای تب بالا، ضـعف و عفونت جدی بود. آزمایشات تأیید نمود که عفونت از نـوعecrotisityfascitis M اسـت کـه بـه عنوان باکتری خورنده ماهیچه شناخته میشود. تنها راه ممکن برای جلوگیری از پیشـرفت بیمـاری و نجات زندگی وی قطع فوری پای وی به نظر میرسید. تـا اینکـه یکـی از پزشـکان بـه یـادآورد کـه مقالهای را در مورد معالجه بافتهای آلوده شده با این باکتری را مطالعه نموده است. پس از مشـاوره سریع در EDICINE M یکی از مهمترین بانکهای اطلاعاتی پزشکی در اینترنت پزشکان توانسـتند مقاله را یافته و بازیابی نمایند و فرایند معالجه پیشنهادی را دنبال کنند. مرد جوان توانست هم زندگی و هم پایش را نجات دهد و به دنیای ورزش بازگردد

از 52 میلیون مرگ و میز در سطح جهانی در طی1996 بیش از 40 میلیون آن در کشـورهای در حـال توسعه صورت گرفته است. بیش از 12 میلیون آنها مربوط به کودکان زیر پنج سال است که اغلب بـه دلایل قابل پیشگیری از دنیا رفتهاند. بسیاری از این مرگ و میرها قابل اجتناب بودهانـد و تعـدادی از مشکلاتی که متخصصین سلامت با آن روبرو بودهاند اگر در زمـان مـورد نیـاز اطلاعـات مناسـب در اختیارشان قرار میگرفت قابل حل بوده است. اما فقر اطلاعاتی یکی از جدیتـرین موانـع رودرروی متخصصین بهداشت و تندرستی در کشورهای در حال توسعه است. سالهای متمادی کشـورهای در حال توسعه به خوبی از این امر آگاه بودهاند که برطرف کردن نیازهای اولیه انسانی مانند بهداشـت و آموزش ـ نه تنها برای رفاه و بهزیستی جوامع آنها ضروری است بلکه پیش نیاز هر نوع تـلاش بـرای توسعه اقتصادی است. اینترنت به دلیل مؤلفه های اقتصادی و تکنولـوژیکی بـه فـرد ـ فـنآوریهـای رقومی کارا که قادر است به روشی تعاملی و غیرهمزمان، داده، متن، تصاویر و ویدئو را با هزینـه کـم منتقل نماید ـ امیدهای تازهای را به کشورهای در حال توسعه آورده است.

در اغلب کشورهای در حال توسعه، به دلیل زیرساخت ضعیف و دسترسی ناکافی به کامپیوتر هـم در خانه و هم در مؤسسات عمومی، احتمال مشاوره بیماری پزشک و بیمار/پایگاه اینترنتی ضعیف است. آنچه در عوض عملی است و میتواند تأثیری اساسی بر خدمات بهداشتی ایجاد شـده در کشـورهای در حال توسعه داشـته باشـد مشـاوره در میـان متخصصـین تندرسـتی در اینترنـت و دسترسـی ایـن متخصصین به پایگاه مشاوره اینترنتی است.

به عنوان مثال در گینک 2 که دهکده دورافتاده جزیرهای در رودخانه گامبیا 1 اسـت دو پرسـتار رزمـری ، یک دوربین دیجیتالی را با یک کامپیوتر همراه "LAPTOP "ترکیب کردند 3 استردی و مارلوس کک تا برای تشخیص بیماریها از آن استفاده کنند و بیماریهای گوناگون در جامعه بومی را تحت کنترل درآورند. این دو از دوربین دیجیتال برای عکسبرداری از علائم قابل مشاهده استفاده میکردند سـپس آن را به کامپیوتر منتقل کرده و برای معاینه به وسیله دکتر به بانجول میبردند.

اگر پزشک نیازمند به ارزیابی بیشتر تصاویر بود آن را از طریق اینترنـت بـه Synergy Global در انگلستان میفرستاد که از آنجا برای متخصصین سراسر دنیا فرستاده میشـد تـا بیمـاری را تشـخیص دهند. نرمافزار فشرده ساز امروزه این امکان را فراهم میسازد که یک تصویر اشعه X را از 30 به یک فشرده کرده بدون آنکه اطلاعات آن از دست برود . با این سطح از فشرده سازی میتوان بـدون هـیچ مشکلی تصاویر را از طریق شبکه ارتباطات دور موجود فرستاد. فقر اطلاعـاتی یکـی از جـدیتـرین موانع رودروی متخصصین تندرستی در دنیای در حال توسعه است. یک دانشکده پزشکی معمولی در ایالات متحده مشترک بیش از 11000 گاهنامه و مجله است در حالیکه مؤسسات مشابه در کشورهای در حال توسعه ممکن است به کمتر از پنج درصد این میزان دسترسی داشته باشد. علاوه بر آن دانـش پزشکی به سرعت در حال تحول است. در گذشته حدود پنج سال طول میکشید تا دانش جدید جـا بیفتد. این موضوع حتی برای کسانی که نسبتاً با جریان بینالمللی اطلاعات در ارتباط بودند نیز وجود داشت. ورای پایتخت و مراکز شهری بزرگ در کشورهای در حال توسـعه ایـن عقـبافتـادگی البتـه میتواند بسیار طولانیتر باشد. اینترنت به مقدار زیادی میتواند آن را جبران کنـد و همچنـین طیـف کاملاً جدیدی از مخازن اطلاعاتی برای متخصصین تندرستی در کشورهای در حال توسـعه بگشـاید. شرایط ضعیف بهداشتی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به ایجاد و اشاعه بیمـاریهـا کمـک میکند. سیستم اطلاعاتی مؤسسه بهداشت جهانی "HO W "درباره بیماریهای شایع در سطح جهانی تمامی همکاران مهم برای پاسخگویی بینالمللی به بیماریهای واگیر را به یکـدیگر وصـل مـیکنـد. استفاده از اینترنت برای ردوبدل کردن اطلاعات مربوط به شیوع باعث میشود که از این نکته اطمینان حاصل میشود که اطلاعات حیاتی به سرعت و به صورتی گسـترده در سـطح کـارگزاران تندرسـتی، وزرای بهداشت و متخصصین پزشکی انتشار یابد. به عنوان مثالeningitis M eningococcal M به صورت فصلی در 17 کشور آفریقایی که به عنوان کمربندeningitis M شناخته میشـوند شـیوع پیدا میکند. در فصل خشکeningitis M ،گزارشات روزانه موارد آن برای کنترل شیوع مـورد نیـاز است. هنگامیکه به آستانه خاصی رسیدیم واکسیناسیون عمومی مورد نیاز اسـت. بیمـاری را بررسـی میکند بلکه حمایت ارتباطی مورد نیاز برای برنامهریـزی و جنـبش گـروه هـای واکسیناسـیون بـرای استقرار در مناطق آلوده را فراهم میسازد.آینده خدمات بهداشتی از طریق اینترنت به شدت بستگی به غلبه بر تعدادی از موانع زیرساختی، تنظیم کننده و اقتصـادی دارد. بـرای کشـورهای توسـعه یـافتنی مسائل چون محرمانه بودن، اعتماد، مجوز، تخلفات پزشـکی، هزینـه هـای خـدمات و بازپرداخـتهـا اهمیت زیادی دارند. در کشورهای در خال توسعه در عوض مطالب تنظیمکننده هنوز از تبدیل شـدن بر موضوعی فوری در دستور کار تندرستی بسیار فاصله دارد. برای بسیاری از آنان دسترسی بـه زیـر ساختهای ارتباطی لازم در ازای هزینه مناسب و برداشتن قدمهـای اولیـه بـرای اجـرای طـرحهـای آزمایشی پزشکی از دور اهمیت بسیاری دارد. اتحادیه ارتباطات از راه دور بین المللی در حمایـت از کشورهای در حال توسعه برای دستیابی به هر دوی این اهداف فعال بوده است.

جدول 1 :شبکه های اینترنتی بهداشت در کشورهای در حال توسعه طرحهای آزمایشی پزشکی از راه دور ITU

کشور

طرح

اجرا

اوکراین

سیستم اطلاعاتی پزشکی برای اورژانس ملی اوکراین و مرکز ضایعات در کیف

اکتبر 97

موزامبیک

تله رادیولوژی اتصال بین بیمارستانهای مانپولوو بیرا

ژانویه 98

مالتا

پزشکی از راه دور اتصال بین جزایر مالتا و گز

مارس 98

اوکراین

پزشکی از دور متحرک برای آسیبدیدگان از حادثه هستهای چرنوبیل

مارس98

جورجیا

پزشکی از دور، اتصال از طریق اینترنت برای پرسیدن نظر ثانویه بین جورجیا و سوئیس

سپتامبر 98

میانمار

تله رادیولوژی اتصال بین بیمارستان عمومی یانگون و بیمارستان مندلی

فوریه99

سنگال

شبکه پزشکی از دور بین چندین بیمارستان

مارس99

روسیه

شبکه پزشکی از دور بین چندین بیمارستان

مارس99

 

 

5ـ اینترنت برای آموزش

آموزش و کارآموزی، تعیینکنندگان اولیه دور نمای کشور را برای توسعه اقتصادی و انسانی و رقابت بینالمللی است. یک درس ارزشمند که از معجزه اقتصادی آسیا آموخته میشود آن اسـت کـه سـطح آموزشی یکی از مهمترین عوامل برای توضیح رشد اقتصادی بالا در ده ههای گذشته بوده اسـت. امـا هنوز در 1996 تقریباً 5/1 بیلیون کودک و بزرگسال در دنیا بیسواد بودنـد. آمـوزش از راه دور بـرای دانشآموز انی که به دلایل مختلف از قبیل فاصله جغرافیایی تا مراکز آموزش، برنامهکاری، منابع مالی محدود و امثالهم از سیستم آموزشی جدا شدهاند شرایط آموزشی فراهم میکند.

از نقطه نظر ملی این سازوکار افزایش قابل ملاحظهای در تعداد افراد تحصیل کرده ایجاد میکنـد کـه تأثیرات مثبتی بر اقتصاد کلی ملی دارد. علاوه بر آن آموزش از راه دور در سطح دانشگاه امید توقـف فرار مغزها که اغلب کشورهای در حال توسعه از آن رنج میبرند را افزایش میدهـد فـراری کـه بـه هنگام نقل مکان تحصیل کردهترین افراد برای کارآموزی به خارج و بازنگردیدن حدود 50 درصـد از آنها صورت میگیرد. برای سیسـتم آموزشـی کلـی یـک کشـور، آمـوزش از راه دور نویـد افـزایش صرفهجوییها و کاهش هزینه های زیرساختی را میدهد.در سالهای اخیر تعداد برنامه های آموزش از راه دور در کشورهای در حال توسعه یا سرعت زیادی در حال رشد بوده است. به گونهای کـه شـش دانشگاه از بزرگترین دانشگاه های از راه دور دنیا در کشورهای در حال توسعه قرار دارد. "جدول 2 را ببینید" در تعداد زیادی از موارد نتایج به دست آمده به دلایل زیر تقریباً رضایتبخش نبوده است:

الف"حمایت ناکافی از یادگیرنده

ب"احساس انزوا به دلیل عدم تعامل با دیگر دانشجویان

ج"تمرکز بر برنامه های مکاتبهای

د"تأخیرهای طولانی در جواب به نیازهای دانشجویان با پیدایش اینترنت، تجربه آمـوزش از راه دور را کاملاً دگرگون شده است و بسیاری از این موانع از سر راه برداشـته خواهـد شـد. اینترنـت شـامل کلاسی مجازی است که در آن تعامل شدید و مشاکرت در منابع اطلاعات در ماهیت آن وجود دارد.

برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه، روی کرد به آموزش بر اساس الکترونیک در زمان مشکلی صورت گرفته است. در بسیاری از کشورها، دولت ـ که عرفاً تأمینکننده اصلی آموزش بوده اسـت ـ با مشکلات بودجهای شدیدی روبروست و از مشارکت مستقیم قبلی عقـبنشـینی کـرده اسـت. امـا همانطور که میزان کمکهای مالی دولت کاهش یافته است دونوع دیگر از مؤسسات مشارکت مـالی خود را دراین بخش افزایش دادهاند:

برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه، روی کرد به آموزش بر اساس الکترونیک در زمان مشکلی صورت گرفته است. در بسیاری از کشورها، دولت ـ که عرفاً تأمینکننده اصلی آموزش بوده اسـت ـ با مشکلات بودجهای شدیدی روبروست و از مشارکت مستقیم قبلی عقـبنشـینی کـرده اسـت. امـا همانطور که میزان کمکهای مالی دولت کاهش یافته است دونوع دیگر از مؤسسات مشارکت مـالی خود را دراین بخش افزایش دادهاند:

برخی از این مؤسسات خصوصی در کشورهای در حال توسعه نه تنها دارای نقدینگی مورد نیاز برای آوردن کامپیوتر و شبکه به خدمات آموزشی هستند بلکه در جذب سرمایه در بازار بورس نیـز کـاملاً موفق بودهاند. یک نمونه از این موفقیت «اتحادیه سرمایهگـذاری آموزشـی» "Educor "در آفریقـای جنوبی است. این گروه ـ که در آموزش و جایگزینی نیـروی کـار سـرمایهگـذاری کـرده اسـت ـ در سالهای اخیر شاهد رشد بسیار زیادی بوده است.

ازوی آموزشی بیش از 4000 هیئت علمی را برای آموزش 300000 دانشجوی ثبتنام شـده در 160 شعبه آن به کار گرفته است. در ژوئن 1996 سهام شرکت در بازار بورس ژوهانسـبورگ شـناور بـود. دریافتیEducor از دسامبر 1996 تا پایان 1997 سه برابر شد در حالیکه سـود عملـی آن در همـان زمان 78 درصد افزایش یافت. بازار سـرمایهگـذاریEducor در حـال حاضـر از 433 میلیـون دلار آمریکا فراتر رفته است. تجربیات بالا نشان میدهد کـه برقـراری برنامـه هـای آمـوزش از راه دور در کشورهای در حال توسعه نه تنها از لحاظ عقلانی عملی و دارای امکان موفقیت است بلکه از لحـاظ عملی نیز مناسب است. ایجاد زیرساختهای ارتباطات مورد نیاز عموماً آسانترین کار و در درازمدت ارزانترین بخش فرایند است. آنچه که به نظر دستیابی به آن مشکلتر است ـ از لحاظ زمان و هزینه ـ تداوم بازدهی و تهیه مطالب است. برای تعـدادی از کشـورهای در حـال توسـعه «چـالش مطلـب» ممکن است حتی بزرگتر باشد به دلیل این حقیقت که:

الف" مطالب برنامه های آموزش از راه دور مشخصات منحصر به فردی دارد که مربوط به ماهیت آن لاین و خدمات ارائه شده است

ب"مطالب میباید مناسب با نیازهای آموزشی محلی باشد. به رغم «چالش مطالب» به نظر میرسد که اینترنت بر آن است که نه تنها خدمات آموزش سنتی را در سراسر دنیا ترقی دهد بلکه روشی را که ما از فرایند یادگیری درک کرده و تجربه میکنیم را دگرگون سازد.

یروی دوگانه جهانیسازی و تغییر تکنولوژیکی به معنای آن است که حتی در کشـورهایی کـه هنـوز برای رقابت محلی و بینالمللی به متصدیان دیگر بر علیه تصدی PTO امتیاز داده نشده اسـت. تـأثیر بازارهای رقابتی به شدت احساس میشود. "شکل 7 را ببینید" اما رقابت با PTOها در کشورهای در حال توسعه از منبع غیرمنتظرهای ناشی میشود.

این نوع رقابتها لزوماً رقابتهایی نبوده اند که در شکل شرکتهای کوچک تازه تأسیس که احتمالاً به یک دانشگاه و یا سازمانی غیردولتی وابسته باشد آماده باشند. اما اغلب این ماهیت ISPها حـداقل در سال های اولیه کار آنهاست. یکی از مؤلفه های متمایز کننده اینترنت آن است کـه موانـع ورود بـه بازار در آن نسبتاً پایین است. این موضوع برای PTOها اهمیت بسیاری دارد چرا کـه بـه معنـای آن است که وارد شدن به بازار را برای شرکتهای جدید و کوچک ممکن میسازد بـدون آنکـه پایگـاه تثبیت شده کاربر برای دفاع و برنامه سرمایهگذاری برای تنزل و از ارزش انداختن وجود داشته باشد. کار اینترنتی همچنین به آسانی در ترکیب شدن با کارهای دیگر اینترنتی و بـه صـورت دسـتهای کـار کردن با خدمات دیگر قابل اجرا است. بنابراین ISP معمولی ممکـن اسـت در زمینـه مربـوط ماننـد پخش نرم افزار، کابل محلی/تلویزیون ماهوارهای، اجاره ویدئو ایجاد شود. اما از میـان خـدمات ارائـه شده یکی که دراای بزرگترین معضل برای PTOهاست تلفن IP است. از یک طـرف نویـد کـاهش قیمت تماسهای تلفن بینالمللی برای شهروندان یک کشور را میدهد اما از طـرف دیگـر تلفـن IP میتواند به صورت اسب تروا در نظر گرفته شـود کـه خطـر صـدمه زدن بـه سـاختار قیمـتگـذاری 1 PTOی متصدی و از بین بردن سودآوری آن در سازماندهی و تماسهای بینالمللی را بـه دنیـا دارد. اگر چنین شود تلفن IP ممکن است توانـایی PTO را در سـرمایهگـذاری بـرای گسـترش شـبکه و دستیابی به تعهدات خدمات جهانی "USO "خود را به خطر اندازد.

تلفن IP در واقع مانع چالش بزرگی برای PTOهای کشورهای در حال توسعه است اما چالشی کـه پذیرفتن آن به جای نادیده انگاشتنش توصیه میشود. در حقیقت تلفن IP هنور در آغـاز راه اسـت و فقط درصد بسیار کوچکی از کل ترافیک ارتباطات دور بینالمللی را اشغال می کند که بـه معنـای آن است که که کشورهای در حال توسعه برای آمادهسازی سازوکار کنـار آمـدن بـا آن هنگـامی کـه بـه صورت خطر واقعی درآید که حتماً نیز چنین خواهد شد، وقت دارند برخی سازه های ایـن سـازوکار ممکن است شامل موارد زیر باشد: ـ حصول اطمینان از برقراری قیمتهایی که تا حد امکان در راستای روند قیمتی باشـد کـه اخـتلاف قیمت ترافیک کاربرد تلفن IP با ترافیک PSTN را به حداقل برسد. ـ به حداقل رساندن شکاف بین قیمتهای ثابـت بـا پاسـخگویان متفـاوت و مـذاکره دوبـاره دربـاره باقیمانده این موضوع که فرستنده، تمامی سازمندی و ترتیب را در اختیار داشته باشد تا بدینوسیله هر نوع راه ورود ممکن را برای جایگزینی ترافیک تلفن اینترنتی ببندند.

ـ مذاکره با PTOهای خارج برای مشارکت در هزینه خطوط اجارهای بینالمللی مورد اسـتفاده بـرای ترافیک اینترنتی

ـ ایجاد مقررات و احکام سیاستگذاری که به وضوح وضع تلفن اینترنتی را توضیح میدهد و برقراری برنامه زمانی برای آزادسازی کامل بازار به صورت مناسب.

7ـ قاعده مند کردن یا نکردن؟

احتمالاً هیچ مسئلهای جامعه اینترنتی را به اندازه موضوع قاعدهمندی از هم جدا نمیکند. برای برخی، اینترنت فقط روش جدیدی برای ارتباط و انجام کار اسـت و چـارچوب تنظـیم و قاعـدهمنـد کـردن میباید مانند تمامی چنین پیشرفتهایی با آن وفق پیدا کند و تغییر نماید. برای برخی دیگر اینترنت مرزی جدید است که آشکارا ایجاد شده است که بدون دخالت دولت کـار نماید. قاعدهمند کردن مندرجات اینترنت یکی از زمینه هایی است که مردم در برخی کشورها به شدت با آن مخالفند. از طرف دیگر به نظر میرسد که در بعضی موارد حداقل، نوعی نگرانی موجه در مورد مناسب بودن مضامین خاصی که از طریق شبکه جهانی منتقل مـیشـود و در نتیجـه بـر اینترنـت اثـر میگذارد وجود دارد. در کنار آمـدن بـا ایـن موضـوع برخـی سـازمانهـای ملـی مشـغول برقـراری سیاستهایی هستند که مقررات محدودکننده را با ارتقاء خودتنظیمی صـنعت درهـمآمیزنـد. مـثلاً در مالزی مقررات جدیدی در مجلس مورد بررسی قرار میگیرد که ISPها را از انتشار موضـوعاتی کـه غیراخلاقی، زننده، مستهجن، دروغ، تهدیدآمیز و یا توهینآمیز به منظور ایجاد مزاحمت، سوء استفاده و یا تهدید و ایذا هر شخصی باشد منع مینماید. معهذا یک «کنکاشگاه مندرجات» "که ممکـن اسـت بدنه صنعت باشد" ایجاد خواهد شد که یک دستورالعمل و یا نظامنامه را ایجاد خواهد کرد که شـامل فرایندهای نمونه برای رفتار در مقابل موضوعات توهینآمیز وغیراخلاقی، محـدودیتهـایی در مـورد تهیه موضوعات نامناسب و روشهای برای دستهبندی مطالب خواهد بود. قانون و سیاست حق نسخهبـرداری، بخـش مهمـی از نـزاع بـر سـر منـدرجات اسـت. قـوانین حـق نسخهبرداری و یا به اصطلاح کپی رایت به دنبال ایجاد تعادل در تعدادی از حقها است. از یک طرف خالقان اثرو دارندگان حقوق مربوط به مالکیت اندیشه، مسـتحق قـدردانی و جبـران مـالی در هنگـام استفاده از کار آنان توسط دیگران و حمایت بر علیه استفاده های بدون مجوز هستند و از طرف دیگـر ناشران و کاربران کار خلق شده به دنبال دسترسی آسان و ارزان به مطالب دارای کپی رایـت هسـتند.

قبلاً این نظر توسط برخی شاهدان در کشورهای در حال توسعه وجود داشت که سیستم نسخهبرداری کنونی از منافع کشورهای توسعهیافته حمایت میکند در حالیکه بـه صـورت غیرمنصـفانهای جریـان اطلاعات و کارها را به کشورهای فقیرتر و شهروندان آنها محدود مـینمایـد. طرفـداران ایـن عقیـده خصوصاً از تداوم و گسترش رویکرد معمول کپی رایت به اینترنت رویگردان بودهاند چرا که شبکه را احتمالاً به عنوان آخرین و بهترین موقعیت برای حصول اطمینان از دسترسـی مسـاوی بـه اطلاعـات موردنیاز برای توسعه اجتماعی و اقتصادی در نظر میگیرند. رازداری و حریم خصوصـی در اینترنـت موضوع دیگری است که معمولاً تحت پیگیری سامان دهندگان قرار میگیرد. به نظر میرسد کـه ایـن مسئله بیشتر موردتوجه کشورهای توسعه یافته باشد تا کشورهای در حال توسعه. کمبودهای زیرساختی، عملکرد ضعیف شبکه و هزینه خدمات بر موضوعات مربـوط بـه رازداری در بسیاری از کشورهای در حال توسعه ارجحیت دارد. مطلب دیگری که در بحث مربوط به قاعده منـد کردن مطرح میشود مسئله قضـایی موضـوع اسـت. در رویـارویی بـا پدیـدهای جهـانی، فراینـدهای پیشگیری از مناقشات مربوط به قوانین ملی صورتی جدید به خود مـیگیـرد و همچنـین تـأثیر بـاقوه قوانین اینترنت را به چالش میگیرد. ماهیت جهانی اینترنت و این حقیقت که ISPهـا، تهیـهکننـدگان مندرجات، کاربران و سرورها "servers "که اغلب در مکانهای متفاوتی در سراسر دنیا قـرار دارنـد در یک لحظه به وسیله مواجه ه الکترونیکی گردهم میآیند، موضوع اعمال قضایی قوانین یـک کشـور بر روی طرف اینترنتی که در حوزه قضایی کشور دیگری قرار دارد را با مشکل روبرو مـیسـازد. بـه رغم این موضوع دادگاه های ملی، تمایل خود را به گسترش حوزه قضایی خود به جنبـه هـای متعـدد اینترنت برای پایگاه های واقع در حوزه های متفاوت نشان دادهاند.درنهایت در حالیکه اینترنـت اغلـب به عنوان عصاره بازار آزاد و بازدیده میشود، روندهای اخیر بـه سـمت تمرکـز بیـانگر آن اسـت کـه مسئولان سیاستگزاری رقابتی احتمالاً میباید نگاه دقیقتری به موضوع بیندازند. در ستون فقرات بازار سه تأمین کننده اول بیش از هفتاددرصد بازار را کنترل میکنند درحالیکه هدایت کننـده بـازار در کـار تأمین سرویس برای خرده فروشی، AOL ،ثبتنام کنندگان بیشتری از ده رقیـب جهـانی خـود روی هم رفته دارد.در حالیکه این امکان وجود دارد که اینترنت در واقع «خاص» باشد اما ازتمایلات حاکم بر تمامی صنایع دیگر مصون نیست

8ـ جعبه ابزاری برای توسعه اینترنت

بعداًچه؟ در حالیکه پیشبینی روندهای جدید در اینترنت همواره کـاری مخـاطره آمیـز بـوده اسـت، مرحله منطقی بعدی در تکامل اینترنت تقریباً به طور حتم به سمت چندرسانهای واقعـی مـیرود کـه شامل ویدئو در زمان واقعی، صوت، تأثیرات متحرکسازی و کاربردهای تعاملی مانند تلفـن و تلفـن تصویری است. پهنای باند مورد نیاز برای پشتیبانی عملکردهای چندرسانهای بسیار عظیمتـر از حتـی باند مورد نیاز برای پشتیبانی جستجوی شبکه است. معهذا شخص، اکنون نیز میتواند تقاضای بـالقوه برای این نوع سرویس جدید را ببیند. اما این مرحله در تکامل اینترنت اگر در واقـع گـذرا باشـد بـه صورت بالقوه دانه های نابودی مفیدبودن اینترنت برای مقاصد دیگر را با خود حمل میکند. در زمینـه پهنای باند موردنیاز تأثیر عملکردهای چندرسانهای نسبت به جستجوی شبکه مانند نسبت جسـتجوی شبکه به پست الکترونیک است. به عبارت دیگر مگر آنکـه بهبـودی بنیـادی در عملکـرد اینترنـت و ظرفیت شبکه های فقراتی آن صورت پذیرد و گرنه ترافیک چندرسانهای میتواند دیگر کاربردهای آن را به گونهای خرد کننده متوقف سازد. تراژدی همگانی اینترنت آن است که فایل GIF متناوب یـک نفر، صبرکردن جهانی نفر دیگر است. اگر باند وسـیع بـه صـورت همگـانی در دسـترس بـود و بـه صورت قابل قبولی قیمتگذاری میشد و عرضه آن کافی بود این مسئله پیش نمیآمد. اما باند وسـیع کمیاب، و کالای گرانی خصوصاً در کشورهای در حال توسعه است. مگـر آنکـه سیاسـتگذاریهـای منطقی در خصوص قیمت باند وسیع و دسترسی مناسب به اینترنت صورت گیرد وگرنه یک اینترنت چندرسانهای رویـایی دسـت نیـافتنی در بسـیاری از کشـورها بـاقی خواهـد مانـد. سیاسـتگذاران در کشورهای در حال توسعه چه کارهایی باید انجام دهند تا از این نکته اطمینان حاصل کنند کـه منـافع اینترنت به گستردهترین حد ممکن انتشار یابد؟

برای ارتقاء صنعت:

ـ پشتیبانی از کاربردهای اینترنت توسط بالاترین سطوح دولت نشان داده شود

ـ فعالیتهای سازمانیافته برای آگاهی عموم ترویج شود.

به منظور ایجاد زیرساخت:

ـ مشارکت بخش خصوصی افزایش یابد.

ـ بازار ارتباطات دور بر روی طیف وسیعتری از سرمایهگذاران و عاملین باز شود.

برای گسترش دسترسی به زیرساخت و خدمات:

ـ مجوز تعرفه های خاصی طراحی شده برای ارتقاء خدمات اینترنتی بر روی PSTN داده شود. مانند

قیمتهای پایینتر برای خط دوم و یا اندازهگیری نکـردن تلفـنهـای محلـی "شـهری" در ازاء نـرخ

ماهیانه

و دیگر ابزارها برای افزایش دسترسی به جوامع بیبضاعت ارتقاء یابد 1 ـ استفاده از مراکز تلفن

برای ارتقاء رشد بازار دسترسی به اینترنت:

ـ رقابت در زمینه بازار فراهم نمودن خدمات اینترنتی، ارتقاء یابد

ـ بازبینی در صورت نیاز دخالت شود تا اطمینان حاصل شود قیمتهای خط اجازهای خصوصاً بـرای

خدمات بینالمللی مطابق هزینه است

به منظور ارتقاء تولید مندرجات محلی:

ـ چهارچوبی قانونی ایجاد و اعمال شود تا مالکیت اندیشه و حق نسخه برداری را حمایت نماید.

ـ فراهم نمودن جایزه و طرحهای نمونه برای هدایت محصولاتی با موضوع محلی در نظر گرفته شود

به منظور برانگیختن استفاده:

ـ از قیمتهای دسترسی قابل قبول برای مدارس، دانشگاه ها، کتابخانه ها و دیگر مؤسسـات خـدمات

عمومی اطمینان حاصل شود.

ـ برای تمامی شهروندان آدرس مجازی پست الکترونیک فراهم گردد.

 

تجمیع شناسنامه کامپیوتر جمع آوری خودکار فروش کاشی مساجد ایجاد شناسنامه تجهیزات کاشی مسجدی هلپ دسک سازمانی هلپ دسک IT Help Desk کاشی سنتی ایرانی مدیریت تجهیزات IT مدیریت تجهیزات آی تی کارتابل درخواست ها کارتابل درخواست های IT جمع آوری خودکار نرم افزارها جمع آوری سیستم های شرکت جمع آوری سیستم های سازمان تجمیع اطلاعات تجمیع اطلاعات IT تجمیع کامپیوترها مدیریت IT سیستم جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم مدیریت کلان IT سیستم مدیریت فنآوری اطلاعات ابزار مدیران IT ابزار مدیران فنآوری اطلاعات سامانه تجمیع خودکار شناسنامه جمع آوری سیستم کامپیوتر
All Rights Reserved 2022 © Tajmie.ir
Designed & Developed by BSFE.ir